ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၂)


၁သူတပါးကို စစ္ေၾကာစီရင္တတ္ေသာသူ၊ သင္သည္ ကိုယ္အျပစ္ကိုမဖံုးႏိုင္ရာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ စစ္ေၾကာစီရင္ေသာအမႈကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ျပဳသည္ျဖစ္၍၊ သူတပါးကို စစ္ေၾကာစီရင္သည္တြင္ ကိုယ္အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရာေရာက္၏။ ၂ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ျပဳေသာသူတို႔ကို စီရင္ေတာ္ မူျခင္းအရာသည္ သမၼာတရား ႏွင့္ညီသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ၃ထိုသို႔ေသာအမႈကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလ်က္ပင္၊ သူတပါးျပဳသည္ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေသာသူ၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္မည္ဟု ထင္မွတ္သေလာ။ ၄ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္ကို ေနာင္တလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္သည္ကို မသိမမွတ္ဘဲ၊ ၾကြယ္ဝစြာေက်းဇူးျပဳေတာ္မူျခင္း၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္း၊ စိတ္ရွည္ေတာ္မူျခင္းတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ သေလာ။ ၅ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ခိုင္မာ၍ ေနာင္တမရသည္ႏွင့္အညီ ေဒါသေန႔တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ထင္ရွားေသာေန႔၌ ကိုယ္ခံစရာဘို႔ အမ်က္ေဒါသကို ဆည္းဖူးသေလာ။ ၆ဘုရားသခင္သည္ လူအသီးသီးတို႔အား မိမိတို႔အက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူလတ့ံ။ ၇ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို အၿမဲက်င့္၍၊ ဘုန္းအသေရကို၄င္း၊ မေဖာက္ျပန္ေသာဇာတိကို၄င္း၊ ရွာေသာသူတို႔အား ထာဝရအသက္ကို ေပးေတာ္မူလတံ့။ ၈ျငင္းဆန္ေသာသေဘာရွိ၍၊ သမၼာတရားကိုနားမေထာင္ဘဲ မတရား သျဖင့္ က်င့္ေသာသူတို႔ကိုကား၊ ျပင္းစြာေသာေဒါသ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလတံ့၊ ၉ေရွ႔ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသ လူ၊ ဆိုးညစ္ေသာအမႈကိုျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာကို ခံရၾကလတံ့။ ၁ဝေရွ႔ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူရွိသမွ် တို႔သည္ ဘုန္းအသေရခ်မ္းသာကို ခံစားရၾကလတံ့၊ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ် မွတ္ေတာ္မမူ။

၁၂ပညတ္တရားကို မသိဘဲျပစ္မွားေသာ သူတို႔သည္ ပညတ္တရားမဲ့ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ပညတ္တရားကိုသိလ်က္ပင္ ျပစ္မွားေသာသူတို႔သည္ ပညတ္တရား၏ စီရင္ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃အေၾကာင္း မူကား၊ တရားနာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ ေျဖာင့္မတ္သည္မဟုတ္။ တရားကိုက်င့္ေသာသူသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၄သာသနာပလူတို႔သည္ ပညတ္တရား ေတာ္ကိုမသိဘဲ၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ တရားေတာ္ကိုက်င့္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္ ကိုမသိဘဲ၊ ကိုယ္က်င့္တရားကိုအမွီျပဳသျဖင့္၄င္း၊ ၁၅ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္ေသခံသျဖင့္ ၄င္း၊ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏႊးဆင္ျခင္၍ အျပစ္တင္လ်က္၊ လႊတ္လ်က္ေနသျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သားေသာတရား၏ အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာျပၾက၏။ ၁၆ငါေဟာ ေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားအတိုင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ လူတို႔၏ မထင္ရွားေသာအမႈအရာတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ ေန႔၌ ထိုသို႔စီရင္ေတာ္မူလတံ့။

၁၇သင္သည္ ယုဒလူဟု သမုတ္ျခင္းကို ခံေသာသူ၊ ပညတ္တရားေတာ္ကို ကိုးစားေသာသူ၊ ဘုရား သခင္ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားေသာသူ၊ ၁၈အလိုေတာ္ကိုသိေသာသူ၊ ပညတ္တရားေတာ္ကို ေလ့က်က္သျဖင့္ ျခားနားေသာ အရာတို႔ကို ပိုင္းျခားတတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ၁၉လူကန္းတို႔အား လမ္းျပေသာသူ၊ ေမွာင္မိုက္၌ေနေသာသူတို႔ကို လင္းေစေသာသူ၊ ၂ဝလူမိုက္တို႔ကို ဆံုးမတတ္ေသာသူ၊ သူငယ္တို႔ကို နည္းေပး ေသာသူ၊ ပညတ္တရားေတာ္အားျဖင့္ ပညာကို၄င္း၊ သမၼာတရားကို၄င္း ရိပ္မိေသာသူျဖစ္သည္ဟူ၍၊ ကိုယ္ကိုထင္မွတ္တတ္သည္မွန္လွ်င္၊ ၂၁သူတပါးကို ဆံုးမလ်က္ပင္ ကိုယ္ကိုဆံုးမသေလာ။ သူ႔ဥစၥာကိုမခိုး ႏွင့္ဟု တရားေဟာလ်က္ပင္ ကိုယ္တိုင္ခိုးသေလာ။ ၂၂သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္ဟုဆိုလ်က္ပင္ ကိုယ္တိုင္ ျပစ္မွားသေလာ။ ရုပ္တုကို စက္ဆုပ္ရြံရွာလ်က္ပင္ ဗိမာန္ေတာ္ကို လုယူဖ်က္ဆီးသေလာ။ ၂၃ပညတ္တရား ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားလ်က္ပင္ ထိုတရားကိုလြန္က်ဴး၍ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရေတာ္ကို ရႈတ္ခ် သေလာ။ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ က်မ္းစာ၌ လာသည္ႏွင့္အညီ၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင္တို႔အက်င့္ကို ေထာက္၍ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႔တတ္ၾက၏။

၂၅သင္သည္ ပညတ္တရားကိုက်င့္လွ်င္၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးရွိ၏။ ပညတ္တရားကို လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္၏အေရဖ်ားလွီးျခင္းသည္ အေရဖ်ားမလွီးဘဲျဖစ္ျပန္၏။ ၂၆ထိုမွတပါး၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူသည္လည္း တရား၌ပါေသာ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ထိုသူ၏အေရဖ်ားမလွီးဘဲအျဖစ္ကို အေရဖ်ား လွီးျခင္းအျဖစ္ကဲ့သို႔ မွတ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၇အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ပညတ္တရားကိုက်င့္လွ်င္၊ က်မ္းစာႏွင့္အေရဖ်ားလွီးျခင္းရွိလ်က္ပင္ ပညတ္တရားကို လြန္က်ဴးေသာသင္ကို တရားေတြ႔၍ အရံႈးခံေစမည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၈အေၾကာင္းမူကား၊ အျပင္အားျဖင့္သာ ယုဒလူျဖစ္ေသာသူသည္ ယုဒလူမွန္မဟုတ္။ အျပင္အားျဖင့္သာ ကိုယ္အသား၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအမွန္မဟုတ္။ ၂၉အတြင္းအားျဖင့္ ယုဒလူျဖစ္ေသာသူသည္ ယုဒလူမွန္၏။ အေရဖ်ားလွီးျခင္း လည္း က်မ္းေဟာင္းတရားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္တရားအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္စပ္ဆိုင္၏။ ထိုသို႔အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူ၏ အခ်ီးအမြမ္းသည္ လူအလိုႏွင့္မဆိုင္၊ ဘုရားသခင့္အလိုေတာ္ ႏွင့္ဆိုင္သတည္း။