ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၃)


၁ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ယုဒလူသည္ အဘယ္သို႔သာသနည္း။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအားျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိသနည္း။ ၂အေထြေထြေသာအက်ဳိးဟူမူကား၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာယုဒလူ တို႔သည္ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို ခံရၾက၏။ ၃သူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႔မယံုေသာ္လည္း။ အဘယ္ဆိုဘြယ္ရွိသနည္း။ သူတို႔မယံုဘဲ ေနျခင္းအရာသည္ ဘုရား သခင္၏ သစၥာေတာ္ကိုဖ်က္ႏိုင္သေလာ။ ၄မဖ်က္ႏုိုင္ရာ။ သို႔ျဖစ္၍မိန္႔ေတာ္မူ ခ်က္သည္ေျဖာင့္ပါ၏။ တရားစီရင္ေသာအခါ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၏ဟု က်မ္းစာ၌လာသည္ႏွင့္အညီ၊ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ သစၥာပ်က္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏သစၥာေတာ္သည္ တည္ေစသတည္း။ ၅ငါတို႔၏ မတရားေသာအမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကိုထင္ရွားေစလွ်င္၊ အဘယ္သို႔ဆိုရ သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ဒဏ္ေပးေတာ္မူလွ်င္၊ မတရားေသာအမႈကိုျပဳေတာ္မူသေလာ။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္ လူသေဘာအတုိင္းငါဆုိသတည္း။ ၆ထုိသုိ႔မဟုတ္ရာ။ ဟုတ္လွ်င္ေလာကသားတို႔ကိုအဘယ္သို႔စစ္ေၾကာ စီရင္ေတာ္မူမည္နည္း။ ၇ထုိမွတပါးငါသည္ သစၥာပ်က္ေသာအား ျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္သည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ကိုတိုးပြါးေစလွ်င္၊ ငါ့ကိုအျပစ္ရွိေသာသူကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ စီရင္ေသးသနည္းဟူ၍ ေမးျပန္လွ်င္၊ ၈ေကာင္းေသာအက်ဳိးရွိေစျခင္းငွါ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အံ့ဟု လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ငါတို႔ကိုကဲ့ရဲ့လ်က္၊ ငါတို႔စကားကုိ ျပန္ေျပာသည္အတုိင္းဆိုဦးမည္ေလာ။ ထုိသို႔ဆိုေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ ဒဏ္ကုိခံထုိက္ၾက၏။

၉ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါတို႔သည္ျမတ္သေလာဟု ေမးျပန္ေသာ္၊ အလွ်င္းမျမတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို အထက္ကျပခဲ့ၿပီ။ ၁ဝက်မ္းစာလာသည္ ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။ ၁၁နားလည္ေသာသူမရွိ။ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူမရွိ၊ ၁၂လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလဲြၾကၿပီ။ တညီတညြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။ ၁၃သူတို႔၏ လည္ေခ်ာင္းသည္ဖြင့္ထားေသာ သခၤ်ဳိင္းတြင္းျဖစ္၏။ သူတို႔သည္လွ်ာ ႏွင့္လွည့္စားတတ္ၾက၏။ သူတို႔ႏႈတ္ခမ္းအထဲမွာ ေျမြဆိုးအဆိပ္ အေတာက္ရွိ၏။ ၁၄သူတို႔ႏႈတ္သည္ က်ိန္ဆဲေသာစကား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ႏွင့္ျပည့္ဝ၏။ ၁၅သူတို႔ေျခ သည္ လူအသက္ကိုသတ္ျခင္းငွါ လ်င္ျမန္၏။ ၁၆သူတို႔သြားရာလမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ၁၇ခ်မ္းသာလမ္းကိုသူတို႔မသိၾက။ ၁၈ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရေသာ အေၾကာင္းသည္သူတို႔မ်က္စိ၌ မထင္ဟုက်မ္းစာလာသတည္း။ ၁၉ပညတ္တရား၌ ပါသမွ်ေသာစကားတို႔သည္ ပညတ္တရားကိုကို ခံေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ကိုငါတို႔ သိၾက၏။ ထုိသုိ႔ျဖစ္၍၊ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္ စကားတခြန္းကိုမွ် မေျပာႏုိင္ဘဲ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္သင့္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၂ဝထုိသို႔ပညတ္တရားသည္ ဒုစရုိက္ အျပစ္ကို ထင္ရွားေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ရာ။

၂၁ယခုမူကား၊ ပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္းတို႔သည္ သက္ေသခံသည္ႏွင့္ အညီ၊ ပညတ္တရား ႏွင့္မစပ္ ဆိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားတည္း ဟူေသာ၊ ၂၂ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္၊ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေသာဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ ၂၃အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌အသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ၂၄ေယရႈခရစ္ေရြး ႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဘုိးကိုမေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ ၂၅ဘုရားသခင္သည္ သည္းခံေတာ္မူ၍၊ ၂၆လြန္ခဲ့ၿပီးေသာဒုစရုိက္အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္ မမူရာတြင္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကိုထင္ရွားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ယခုကာလ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို ထင္ရွားေစ၍၊ ေယရႈကို ယံုၾကည္ေစေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တရားသျဖင့္ျပဳ ေတာ္မူျခင္းငွါ၄င္း၊ ေယရႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကို အျပစ္ေျဖစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။

၂၇သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဝါၾကြားစရာအေၾကာင္းကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ဝါၾကြားစရာအေၾကာင္းကို ပယ္ၿပီ။ အဘယ္တရားအားျဖင့္ပယ္သနည္း။ အက်င့္တရားအားျဖင့္ပယ္သေလာ။ အက်င့္တရားအားျဖင့္ ပယ္သည္မဟုတ္။ ယံုၾကည္ျခင္းတရားအားျဖင့္ပယ္ၿပီ။ ၂၈ထိုေၾကာင့္ လူမည္သည္ကား၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္မရွိဘဲ ယံုၾကည္ျခငး္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္တတ္သည္ဟု ယူရ၏။ ၂၉ဘုရားသခင္သည္ ယုဒလူတို႔၏ ဘုရားသာျဖစ္ေတာ္မူသေလာ။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။  ဟုတ္ေပ၏။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာသူႏွင့္ မခံေသာသူႏွစ္ဦးကို ယံုၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ၃၁သိုျဖစ္လွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ပညတ္တရားကို ပယ္ၾကသေလာ။ အလွ်င္းမပယ္၊ သာ၍ တည္ေစ၏။