ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၄)


၁ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ငါတို႔အဘ အာျဗဟံသည္ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးကိုရသနည္း။ ၂အာျဗဟံသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္သည္မွန္လွ်င္ ဝါၾကြားစရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ထိုသို႔မဟုတ္။ ၃က်မ္းစာ၌အဘယ္သို႔လာသနည္း။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၄အက်င့္ရွိေသာသူ မည္သည္ကား၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္ အက်ိဳးကိုခံရသည္မဟုတ္။ ခံထိုက္ေသာအားျဖင့္ ခံရ၏။ ၅အက်င့္မရွိေသာ သူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏ ဤျပစ္ကိုေျဖေသာသူ၏ ဤျပစ္ကိုုယံုၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္လ်က္ရွိ၏။ ၆ထိုအတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကိုမေထာက္ဘဲလ်က္ ေပးေတာ္ မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရေသာသူ၏ မဂၤလာကို ဒါဝိဒ္သည္ ရည္မွတ္၍ဆိုသည္ကား၊ ၇အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၈ထာဝရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူ ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟု ေျပာဆိုသတည္း။

၉အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔သာလွ်င္ ထိုမဂၤလာကိုရၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို မခံေသာ လူတို႔သည္လည္းရၾကသေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ေမးသနည္း ဟူမူကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို အာျဗဟံ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၁ဝထိုသို႔ဆိုေသာ္ အဘယ္သို႔မွတ္သနည္း။ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံၿပီးမွ မွတ္သေလာ။ မခံမွီမွတ္သေလာ။ ခံၿပီးမွမွတ္သည္မဟုတ္။ မခံမွီမွတ္သတည္း။ ၁၁အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကိုမခံဘဲ ယံုၾကည္ေသာသူ တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိသည္ဟု မွတ္စရာအေၾကာင္း ရွိေစျခင္းငွါ၊ ၁၂ငါတို႔အဘ အာျဗဟံသည္ထိုသူအေပါင္းတို႔၏ အဘျဖစ္အံ့ေသာငွါ၄င္း၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္း ကိုခံသည္သာမက၊ ငါတို႔အဘ အာျဗဟံသည္ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကို မခံမွီ ရွိေသာယံုၾကည္ျခင္း လမ္းသို႔ လုိက္ေသာသူတို႔၏ ဤဘျဖစ္ အံ့ေသာငွါ၄င္း၊ အာျဗဟံသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံမွီ ရွိေသာ ယံုၾကည္ ျခင္း၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တံဆိပ္တည္းဟူေသာ အေရဖ်ားလွီးျခင္း၏ လကၡဏာကိုခံရသတည္း။ ၁၃ထုိမွတပါး၊ ဤေလာကကို အေမြခံေစမည္ဟု ဂတိေတာ္ကို အာျဗဟံမွ စေသာသူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္တို႔သည္ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရၾကသည္မဟုတ္။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ရၾက၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္ တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာသူတို႔သည္ အေမြခံျဖစ္သည္မွန္လွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကိုပယ္ၿပီ။ ဂတိေတာ္လည္း အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္၏။ ၁၅ပညတ္တရားသည္ကားအမ်က္ေဒါသႏွင့္စပ္ဆုိင္၏။ ပညတ္တရားမရွိလွ်င္၊ လြန္က်ဴးျခင္း အျပစ္မရွိ။ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ ဂတိေတာ္သည္ပညတ္တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ တို႔၌ျပည့္စံု သည္သာမက၊ အာျဗဟံ၏ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာသူတို႔၌ျပည့္စံုလ်က္၊ အာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ အေပါင္းတို႔၌ ျပည့္စုံမည္ အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ယံုၾကည္ျခင္း တရား ကိုသာအမွီျပဳ၍ ေရာက္ႏုိင္၏။ ၁၇ငါသည္သင့္ကိုလူမ်ဳိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္ေစ၏ ဟုက်မ္းစာ၌ လာသည္ ႏွင့္အညီ၊ ထုိအာျဗဟံသည္ကား၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ရွင္ေစေတာ္မူထေသာ၊ မျဖစ္ေသးေသာ အရာတို႔ ကုိ ျဖစ္ေသာအရာကဲ့သို႔မွာထားေတာ္မူ ေသာဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔၏ အဘျဖစ္သတည္း။ ၁၈သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း၊ မိမိသည္လူမ်ဳိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္မည္ဟု ေျမာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘဲလ်က္ယံုၾကည္၍ ေျမာ္လင့္ေလ၏။ ၁၉ယံုၾကည္အားႀကီးသည္ျဖစ္၍ မိမိအသက္သည္ အႏွစ္တရာေလာက္ရွိသျဖင့္၊ မိမိကိုယ္သည္ အေသကဲ့သို႔ ရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိခင္ပြန္းစာရာ၏ ဝမ္းသည္ ေသေၾကာင္းကို၄င္း မေအာက္ေမ့၊ ၂ဝယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကိုေတြးေတာ ျခင္းမရွိ၊ ယံုၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း၍၊ ၂၁ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတိုင္း တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ကို စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ ၂၂ထုိေၾကာင့္၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သို႔မွတ္ေတာ္မူ၏။

၂၃ထုိသို႔မွတ္ေတာ္မူသည္ဟု အာျဗဟံအက်ဳိးအလိုငွါသာ က်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္ မဟုတ္။ ၂၄ငါတို႔အက်ဳိး အလိုငွါေရးထားသတည္း။ ငါတို႔သခင္ေယရႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာသူကို ငါတို႔သည္ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထုိယံုၾကည္ျခင္းကို ငါတို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟု မွတ္ေတာ္မူလတံ့။ ၂၅ထုိသခင္ေယရႈ သည္ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္အပ္ႏွံျခင္း ကိုခံေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။