ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၅)


၁ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အား ျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုခံစားၾက၏။ ၂ထုိေက်းဇူးေတာ္ကိုခံစားရသည္အေၾကာင္းမွာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိ၍၊ ထုိသခင္အားျဖင့္သာခံစားေသာ အခြင့္ကို ရၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေျမာ္လင့္၍ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ ၃ထုိမွ်မက၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကိုခံ၍ ဝါေၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းသည္ သည္းခံျခင္းကို ျပဳစုတတ္၏။ ၄သည္းခံျခင္းသည္လည္း သက္ေသ ထင္ရွားျခင္းကုိျပဳစုတတ္၏။ သက္ေသထင္ရွားျခင္းသည္လည္း ေျမာ္လင့္ျခင္းကိုျပဳစုတတ္၏။ ၅ထုိေျမာ္လင့္ ျခင္းသည္ ရွက္ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္းႏွင့္ကင္းလြတ္၏။ အေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္ မူေသာသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ၫြန္း ေလာင္း ေတာ္မူ၏။ ၆ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္ဘန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႔ အတြက္ ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံမည့္သူရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္း အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံဝံ့ေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ မွန္ေစေတာ့။ ၈ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရား သခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍ ယခုတြင္ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၿပီးမွ၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ အျပစ္ငရဲမွ ကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟုသာ၍ ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရသည္မွန္လွ်င္၊ မိႆ ဟာယဖြဲ႔ၿပီးမွ၊ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ဟုသာ၍ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိ၏။ ၁၁ထိုမွ်မက၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရာေက်းဇူးကို ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။

၁၂ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္ ၍၊ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ ၁၃ပညတ္တရားကို မထားမွီတိုင္ေအာင္ ဤေလာက၌ အျပစ္ရွိ၏။ အဘယ္ပညတ္တရားမွ်မရွိလွ်င္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္စရာမရွိ၊ ၁၄သို႔ေသာ္လည္း အာဒံလက္ထက္မွစ၍ ေမာေရွလက္ထက္တိုင္ေအာင္ ေသျခင္း တရားသည္ အစိုးရ၏။ အာဒံျပစ္မွားသည္နည္းတူ မျပစ္မွားေသာ သူတို႔ကိုပင္ အစိုးရ၏။ ထိုအာဒံသည္ ေနာက္လာလတံ့ေသာ သူ၏ပံုပမာျဖစ္သတည္း။

၁၅သို႔ေသာ္လည္း၊ ျပစ္မွားျခင္းသေဘာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္သေဘာမတူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ တေယာက္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္၏အက်ိဳးသည္ လူမ်ားတို႔၌သာ၍ ၾကြယ္ဝျပည့္စံု၏။ ၁၆ထိုမွတပါး၊ လူတေယာက္ျပစ္မွားေသာအရာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္အရာ မတူ။ အေၾကာင္းမူကား။ တရားစီရင္ေသာ အရာမွာ၊ အျပစ္တခုေၾကာင့္ ဒဏ္ခံေစဟုစီရင္၏။ ေက်းဇူး ေတာ္အရာမွာ၊ အျပစ္မ်ားလ်က္ပင္ လႊတ္ေစဟု စီရင္၏။ ၁၇ထိုမွတပါး၊ လူတေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာ ေၾကာင့္ ထိုတေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ၾကြယ္ဝျခင္းကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၄င္း ခံရေသာသူတို႔သည္ တေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍စိုးစံရၾကလတံ့။ ၁၈ထိုေၾကာင့္၊ တေယာက္ေသာသူ၏ ျပစ္မွားျခင္းအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရၾကသည္နည္းတူ၊ တေယာက္ေသာ သူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အသက္ႏွင့္ယွဥ္ေသာေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ျခင္း အခြင့္ကို ရၾက၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ား တို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ တေယာက္ေသာသူသည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေျဖာင့္ မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ ၂ဝထိုမွတပါး၊ ပညတ္တရားသည္ တဖန္ဝင္သျဖင့္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ ပြားမ်ား၏။ သို႔ေသာ္လည္း အျပစ္ပြားမ်ားသည္အရာမွာ ေက်းဇူးေတာ္သာ၍ၾကြယ္ဝ၏။ ၂၁ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အျပစ္တရားသည္ ေသျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္နည္းတူ၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ျပဳစုေတာ္မူ၍ ေက်းဇူး တရားသည္ ထာဝရအသက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရေလအံ့သတည္း။