ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၆)


၁ထုိသုိ႔မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကုိက်င့္၍ ေနရမည္ေလာ။ ၂ထုိသို႔မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူတို႔သည္ ထုိတရား၌ အဘယ္သို႔ရွင္ရဦး မည္နည္း။ ၃ေယရႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကသည္ဟု သင္တို႔ မသိသေလာ။ ၄ထုိေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကိုခံေသာအားျဖင့္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူသၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ငါတို႔သည္လည္းအသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း။ ၅တနည္းကား၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၏ ပံုသ႑န္ကိုေဆာင္၍၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူငါတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိး လ်က္ရွိသည္မွန္လွ်င္၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ ပံုသ႑န္ကိုေဆာင္၍ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၆ထုိမွတပါး၊ ငါတို႔၏လူေဟာင္းသည္ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကိုခံၿပီဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ေနာက္မွအျပစ္တရား၏ အေစကိုမခံေစျခင္း ငွါ၊ အျပစ္တရား၏ ကိုယ္ကုိဖ်က္ဆီးမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၇ေသေသာသူသည္ အျပစ္တရား၏လက္မွလြတ္လ်က္ ရွိ၏။ ၈ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာအခါ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ၉ေသျခင္းတရား သည္ ေနာက္တဖန္ကိုယ္ေတာ္ကို မအုပ္စိုးရသည္ကိုေထာက္ေသာ္၊ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေသလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူရွင္လိမ့္မည္ဟု သေဘာရွိၾက၏။ ၁ဝခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူရာမွာ၊ အျပစ္တရား ေၾကာင့္တႀကိမ္သာခံေတာ္မူ၏။ အသက္ရွင္ ေတာ္မူရာမွာ၊ ဘုရားသခင့္အဘို႔ ရွင္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိနည္းတူ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာ၌ကား၊ အေသျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာ၌ကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ကုိုယ္ကိုကုိယ္ထင္မွတ္ၾကေလာ့။

၁၂ထုိေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ ေသတတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၾၶြာ၏ တပ္မက္ျခင္းအလိုသို႔လုိက္ရသည္ တိုင္ေအာင္၊ အျပစ္တရားသည္ထုိကုိယ္ခႏၾၶြာ၌ အစိုးမရေစႏွင့္။ ၁၃သင္တို႔၏ ကိုယ္အဂၤါမ်ားကို ဒုစရိုက္ လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ အျပစ္ တရားအား မဆက္ၾကႏွင့္။ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္၍ အသက္ရွင္ေသာသူကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္အားကိုယ္ကိုကုိယ္ ဆက္ၾကေလာ့။ ၁၄ကိုယ္အဂၤါမ်ားကိုလည္း သုစရုိက္ လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ ဘုရားသခင္အား ဆက္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ပညတ္တရားလက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူးတရားလက္၌ရွိေသာေၾကာင့္ အျပစ္တရားသည္သင္တို႔ကိုမအုပ္စိုးရ။

၁၅ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါတို႔သည္ပညတ္တရားလက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူးတရားလက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္၊ ဒုစရိုက္ကိုျပဳရမည္ေလာ။ ထုိသို႔မျပဳရ။ ၁၆အၾကင္သူ၏ အထံ၌အေစခံ ကြၽန္ျဖစ္ျခင္းငွါ သင္တို႔ဝင္၌အေစခံ၏၊ ထုိသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာအျပစ္တရားျဖစ္ေစ၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ယွဥ္ေသာနားေထာင္ျခင္း တရားျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔သည္ သခင္ျဖစ္သည္ကိုမသိၾကသေလာ။ ၁၇သင္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏ ကြၽန္ျဖစ္ဘူးေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္ခံခဲ့ ၿပီး ေသာၾသဝါဒနည္းဥပေဒသစကားကို ေစတနာ စိတ္ႏွင့္နားေထာင္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႀကီး လွေပ၏။ ၁၈သင္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏ လက္မွလြတ္ၾကၿပီျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏ ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၉ထုိသို႔ ငါဆိုေသာ္၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင္း ဥာဏ္နည္းေသာေၾကာင့္၊ ေလာကီေဝါဟာရအားျဖင့္ ဆိုသတည္း။ သင္တို႔သည္မိမိတို႔ ကိုယ္အဂၤါမ်ားကို အဓမၼတရား၌ သြင္း၍ ကြၽန္ခံေစဘူးသည္နည္းတူ၊ ယခုမွာကိုယ္အဂၤါမ်ား ကိုသန္႔ရွင္းျခင္း အလိုငွါေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌သြင္း၍ ကြၽန္ခံေစၾကေလာ့။ ၂ဝသင္တို႔သည္အျပစ္တရား၏ ကြၽန္ျဖစ္စဥ္ ကာလ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏လက္မွလြတ္ၾက၏။ ၂၁ယခုသင္တို႔ရွက္ေၾကာက္ေသာထုိအက်င့္ တို႔ကိုက်င့္စဥ္အခါ၊ အဘယ္အက်ဳိးကို ရၾကသနည္း။ ထုိသို႔ေသာအက်င့္သည္ ေသျခင္း၌လမ္းဆံုးသတည္း။ ၂၂ယခုမူကား၊ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏လက္မွလြတ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ကြၽန္ျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းအက်ဳိး ကိုရၾက၏။ အဆံုး၌လည္းထာဝရအသက္ကိုရၾကလိမ့္မည္။ ၂၃အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူး ေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ထာဝရအသက္ ေပတည္း။