ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၈)


၁ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။ ၂ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။ ၃ဇာတိပကတိေၾကာင့္ပညတ္တရားသည္အားနည္း၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈကို ဘုရားသခင္ျပဳ ေတာ္မူျခင္းငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာဇာတိပကတိ၏ သ႑န္ကိုေဆာင္ေသာ မိမိသားေတာ္ကုိ ေစလႊတ္ ေတာ္မူ၍၊ အျပစ္ေျဖဘုိ႔ရာ ဇာတိပကတိ၌ အျပစ္ကုိဒဏ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၄အေၾကာင္းမူးကား၊ ဇာတိပကတိ အတိုင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္း က်င့္ေသာငါတို႔သည္၊ တရား၌ပါေသာပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ မည္အေၾကာင္းတည္း။ ၅ဇာတိပကတိရွိေသာသူတို႔ သည္ ဇာတိပကတိႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ အရာတို႔ကို စဲြလမ္းေသာစိတ္သေဘာရွိၾက၏။ ၆ဇာတိပကတိစိတ္သေဘာသည္ ေသျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ ပကတိစိတ္သေဘာသည္အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ၇အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ဇာတိပကတိ စိတ္သေဘာသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ အလုိသို႔မလိုက္တတ္။ ထုိမွ်မကမလိုက္ႏုိင္။ ၈ထုိေၾကာင့္ ဇာတိပကတိ၌က်င္လည္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ႏုိင္ၾက။ ၉သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိဘက္၌ရွိၾကသည္မဟုတ္။ ဝိညာဥ္ပကတိ ဘက္ ၌ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကုိမရေသာသူမည္သည္ကားခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆုိင္။ ၁ဝခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ ကိုယ္ကာယသည္ အျပစ္ေၾကာင့္အေသျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိညာဥ္မူကား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၁ထုိမွ်မက၊ ေယရႈကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ ေတာ္မူေသာဘုရားသည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေသာမိမိဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ေသတတ္ေသာသင္တို႔၏ ကိုယ္ကာယကိုပင္ရွင္ေစေတာ္မူမည္။

၁၂သို႔ျဖစ္၍ညီအစ္ကုိတို႔၊ ငါတို႔သည္ဇာတိပကတိအတိုင္း က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဇာတိပကတိ၏ ကြၽန္ျဖစ္ၾက သည္မဟုတ္။ ၁၃သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတုိင္း အသက္ရွင္လွ်င္ေသရၾကမည္။ ဝိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ ကုိယ္ကာယ၏ အက်င့္တို႔ကို ေသေစလွ်င္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ဆံုးမပဲ့ျပင္ေတာ္မူ သမွ် ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ တဖန္ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ ေသာကြၽန္၏ သေဘာကိုရၾကသည္မဟုတ္။ အဗၺအဘဟု ေခၚရေသာ အခြင့္ႏွင့္သားျဖစ္ျခင္း၏ သေဘာကုိရၾကၿပီ။ ၁၆ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ ငါတို႔၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္ အတူသက္ေသခံေတာ္မူ၏။ ၁၇သားမွန္လွ်င္အေမြခံ၊ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံျဖစ္ၾက ၏။ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူဘုန္းဝင္စားမည္အေၾကာင္း၊ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာအေမြခံလည္းျဖစ္ၾက၏။

၁၈ငါတို႔အားေပၚထြန္းလတံ့ေသာ ဘုန္းကုိေထာက္ေသာ္၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ခံရေသာဆင္းရဲ ဒုကၡကို ပမာဏမျပဳထုိက္ဟု ငါသေဘာရွိ၏။ ၁၉ဤေလာကသည္ ဘုရားသခင့္သားတို႔၏ ေပၚထြန္းျခင္း အရာကုိ အလြန္ေတာင့္တေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၂ဝဤေလာကသည္ အနိစၥႏုိင္ငံသို႔အလိုလုိလိုက္သည္ မဟုတ္။ ၂၁ဘုရားသခင္ သားတို႔၏ ထူးျမတ္ေသာလႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာတည္းဟူေသာ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း အေႏွာင္ အဖဲြ႔မွကယ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကိုဝင္စားမည္ဟု ေျမာ္လင့္ရေသာအခြင့္ကိုေပး၍ အနိစၥႏုိင္ငံသို႔ လုိက္ေစေတာ္မူေသာသူ၏ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ သာလုိက္ရ၏။ ၂၂ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးသည္ ယခုတိုင္ ေအာင္ တညီတညြတ္တည္းညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကိုခံရသည္ ဟုငါတို႔သိၾက၏။ ၂၃ထုိမွ်မကဝိညာဥ္ ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အစအဦးကုိခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ေျမွာက္ျခင္း အေၾကာင္းတည္း ဟူေသာကိုယ္ ခႏၾၶြာေရြးႏႈတ္ျခင္းခ်မ္းသာကုိေျမာ္လင့္၍၊ စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ ညည္းတြားလ်က္ေနၾက၏။ ၂၄ငါတို႔ သည္ ေျမာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာအရာကိုအဘယ္ ေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရမည္နည္း။ ၂၅ငါတို႔သည္ မေတြ႔မျမင္ေသာအရာကို ေျမာ္လင့္လွ်င္မူကား၊ ထုိအရာကိုသည္းခံေသာ စိတ္ႏွင့္ငံ့လင့္၍ေနၾက၏။ ၂၆ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္း သင့္သည အတုိင္းအဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟုမသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ႏႈတ္မျမြက္ ႏိုင္ေသာညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၂၇စိတ္ႏွလံုးကိုစစ္ေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာကိုသိေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔ ၏ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီေစာင့္မေတာ္မူ၏။

၂၈ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ၂၉ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔မေဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႔မဆြက ခဲြခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူေသာသူတို႔ကိုလည္းေျမွာက္ေတာ္မူ၏။

၃၁သို႔ျဖစ္၍ဤအရာမ်ား တို႔၌အဘယ္သို႔ေျပာစရာရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ဘက္၌ရွိေတာ္ မူလွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ငါတို႔တဘက္၌ေနႏုိင္မည္နည္း။ ၃၂မိမိသား ေတာ္ရင္းကိုမႏွေျမာဘဲ၊ ငါတို႔ရွိသမွ် အဘို႔အလိုငွါ စြန္႔ေတာ္ မူေသာသူသည္၊ သားေတာ္ႏွင့္တကြ ခပ္သိမ္း ေသာအရာတို႔ကို ငါတို႔အား မေပးဘဲအဘယ္သို႔ေနေတာ္မူမည္နည္း။ ၃၃ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေတာ္ မူေသာ သူတို႔ကိုအဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္မည္းနည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေသာသူကား၊ ဘုရား သခင္ေပတည္း။ ၃၄အျပစ္စီရင္ေသာ သူကားအဘယ္သူနည္း။ အေသခံ၍ခံသည္သာမက၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ ဘက္၌ ေနလ်က္၊ ငါတို႔အဘုိ႔ဆုေတာင္းေသာသူကား ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။ ၃၅ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ငါတို႔ကုိအဘယ္သူကြာေစမည္နည္း။ ၃၆အကယ္စင္စစ္ကုိယ္ ေတာ္အတြက္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အစဥ္မျပတ္ အေသသတ္ျခင္းကုိခံရၾကပါ၏။ သတ္ဘို႔ရာထားေသာသိုးကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုသူတပါးမွတ္တတ္ၾကပါ၏ ဟုက်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္း ရွိျခင္း၊ ေဘးႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအမႈတို႔တြင္ အဘယ္ အမႈသည္ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကိုကြာေစမည္နည္း။ ၃၇မကြာေစသည္သာမက၊ ငါတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ထိုအမႈခပ္သိမ္းတို႔ကို ခံစဥ္တြင္ပင္အထူးသျဖင့္ေအာင္ ျမင္ၾက၏။ ၃၈အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ ၃၉အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘရားသခင္၏  ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတို႔ကိုမကြာေစႏိုင္ ဟု ငါသည္သေဘာ က်လ်က္ရွိ၏။