ေ၇ာမ အခန္ၾကီး(၉)


၁ငါ့ကိုယ္ကိုကုိယ္သိေသာ စိတ္သည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ငါ့ဘက္၌သက္ေသခံလ်က္၊ ငါသည္မုသားမပါ၊ ခရစ္ေတာ္ေရွ႔၌မွန္ကန္စြာေျပာသည္ကား၊ ၂ငါသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းျခင္းရွိ၏။ စိတ္ႏွလံုး ထဲ၌မျခား မလပ္ပူပန္ျခင္းေဝဒနာရွိ၏။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ဇာတိအားျဖင့္ ငါ့အမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ေသာ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔ အတြက္၊ ငါသည္ကိုယ္တိုင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ခြါ၍ က်ိန္ျခင္းကိုခံခ်င္ေလာက္ေအာင္စိတ္ရွိ၏။ ၄ထုိသူတို႔သည္ ဣသေရလလူျဖစ္၍၊ သားအရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ပဋိိညာဥ္တရားတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ပညတ္တရားထားျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ဂတိေတာ္တို႔ႏွင့္၄င္း ဆိုင္ၾက၏။ ၅ဘိုးေဘးမ်ားတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာသူ လည္းျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း၊ ဇာတိအမ်ဳိး အားျဖင့္ ထုိသူတို႔၏  အမ်ဳိးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထုိခရစ္ေတာ္သည္ လည္းခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အစိုးရ ေတာ္မူ၍ ထာဝရမဂၤလာရွိေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အာမင္။

၆ထိုသို႔ဆုိေသာ္ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္မတည္ဟု ငါမဆိုလို။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဣသေရလလူမွန္မဟုတ္။ ၇ထုိနည္းတူအာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ ျဖစ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ အာျဗဟံ၏ သားမွန္မဟုတ္။ ဣဇာက္၌သာသင္၏ အမ်ဳိးတည္လိမ့္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိ၏။ ၈ထုိေၾကာင့္၊ ဇာတိအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားမွန္မဟုတ္။ ဂတိေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာသားတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏႊယ္မွန္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၉ဂတိေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊ ယခုမွစ၍ ကာလအခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ငါလာ၍ စာရာသည္ သားကိုရလိမ့္မည္ဟု လာသတည္း။ ၁ဝထုိမွ်မက၊ ေရဗကၠသည္ ငါတို႔အဘဣဇာက္ႏွင့္ စံုဘက္၍ ပဋိိသေႏၶြ စဲြယူေသာအခါ၊ ၁၁ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအႀကံေတာ္သည္ အက်င့္အားျဖင့္ မတည္၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူ၏ အလုိေတာ္အား ျဖင့္ တည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမဘြားမွီ၊ ထုိသားတို႔သည္ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ကိုမက်င့္မွီ၊ ၁၂သားအႀကီးသည္ သားအငယ္၌ကြၽန္ခံရလိမ့္မည္ဟု ထုိမိန္းမအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၃ထုိသို႔ႏွင့္အညီ၊ ယာကုပ္ကို ငါခ်စ္၏။ ဧေသာကိုမုန္း၏ဟု က်မ္းစာလာသတည္း။

၁၄သို႔ျဖစ္၍၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္မတရားေသာအမႈကိုျပဳေတာ္မူသေလာ။ ထုိသို႔မေျပာရ။ ၁၅ဘုရားသခင္က၊ ငါသည္ေက်းဇူးျပဳလုိေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာသူကို လည္းသနားမည္ ဟုေမာေရွကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ လုိခ်င္ေသာသူသည္ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေျပးေသာသူ သည္လည္း တတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သာလွ်င္ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။ ၁၇က်မ္းစာ၌ ဖာေရာဘုရင္ကိုဆိုသည္ကား၊ ငါ့တန္ခုိးကို သင္၌ ငါျပျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့နာမကို ေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ေက်ာ္ေစာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင့္ကိုေျမွာက္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုသတည္း။ ၁၈ထုိသုိ႔ႏွင့္ အညီ၊ ေက်းဇူးျပဳလိုေသာသူကိုေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ခုိင္မာေစလို ေသာသူကိုလည္းခုိင္မာေစေတာ္မႈ၏။

၁၉သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္အျပစ္တင္ေတာ္မူေသးသနည္း။ အဘယ္သူသည္ အလုိေတာ္ကိုဆီးတားဘူးသနည္း ဟုဆိုမည္ေလာ။ ၂ဝဘုရားသခင္ကိုျငင္းဆန္ေသာအခ်င္းလူ၊ သင္သည္ကား အဘယ္သူနည္း။ လုပ္အပ္ေသာအရာသည္ လုပ္တတ္ေသာသူအား၊အဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကိုဤသို႔ လုပ္သနည္း ဟုဆိုရမည္ေလာ။ ၂၁အုိးထိန္းသမားသည္အိုးေျမကို ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အုိးေျမတပံုတည္းႏွင့္ အိုးျမတ္၊ အုိးယုတ္ ကိုလုပ္ပိုင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂၂ဘုရားသခင္သည္ မိမိအမ်က္ေတာ္ကိုျပ၍၊ တန္ခိုးေတာ္ကိုထင္ရွား ေစျခင္းငွါအလုိေတာ္ ရွိလ်က္၊ ပ်က္စီးျခင္းအဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ အမ်က္ခံရာအိုးမ်ားတို႔ကို အလြန္သည္းခံျခင္း ခႏၱီႏွင့္ သည္းခံေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္ အဘယ္ေျပာဘြယ္ရွိအံ့နည္း။ ၂၃ေျမွာက္ျခင္း အဘ႔ုိျပင္ဆင္ေတာ္မူ ႏွင့္ေသာကရုဏာခံရာအိုးမ်ား တည္းဟူေသာ၊ ၂၄ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔အထဲမွသာမဟုတ္၊ တပါးအမ်ဳိးသား တို႔အထဲမွပေရာဖက္ေဟာေရွဆိုသည္တုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာငါတို႔၌ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ၾကြယ္ဝျခင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္၊ အဘယ္ေျပာ ဘြယ္ရွိအံ့နည္း။ ၂၅ေဟာေရွ၏ က်မ္းစာ၌ လာသည္ကား၊ ငါ၏လူမဟုတ္ေသသူကို ငါ၏လူဟူ၍ ငါေခၚမည္။ မခ်စ္ေသာသတို႔သမီးကိုလည္း အခ်စ္ဟူ၍ငါေခၚမည္။ ၂၆သင္တို႔သည္ငါ၏ လူမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုရာအရပ္၌ ေနေသာသူတို႔သည္၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားဟုေခၚေဝၚျခင္း ကိုခံရၾကလိမ့္မည္ ဟုလာသတည္း။ ၂၇ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ရည္မွတ္၍ ေၾကြးေၾကာ္သည္ကား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္ အမွ်မ်ားေသာ္လည္း၊ ၾကြင္းေသာသူတို႔သာလွ်င္ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၈အမႈေတာ္ကိုတရားသျဖင့္ ၿပီးစီးေစျခင္းငွါဆံုးျဖတ္ေတာ္မူမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆိုသတည္း။ ၂၉ထုိသုိ႔ႏွင့္ အညီ၊ ေဟရွာယသည္အထက္က ဆိုျပန္သည္ကား၊ ေကာင္ကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၌ မ်ဳိးေစ့ကိုၾကြင္းေစေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ျဖစ္၍ ေဂါေမာရၿမိိဳ႔ႏွင့္တူၾကၿပီ။

၃ဝထုိေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း ဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုမွီေအာင္ မလုိက္ေသာ တပါးအမ်ဳိး သားတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုမွီၾက၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မွီေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုဆုိလုိသတည္း။ ၃၁ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မွီေအာင္လိုက္ေသာ ဣသေရလလူတို႔ မူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မမွီၾက။ ၃၂အဘယ္ေၾကာင့္မမွီၾကသနည္း။ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္မလုိက္၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္သာ လိုက္ၾကသတည္း။ ၃၃က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ထိမိ၍လဲစရာ ေက်ာက္မွာ ငါခ်ထား၏။ထုိေက်ာက္ကုိအမွီျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မရွိ ႏုိင္ရာ ဟုလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ထုိေက်ာက္ကို ဣသေရလလူတို႔သည္ ထိမိ၍လဲၾက၏။