ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁တနည္းကား၊ ပညတ္တရားသည္ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ မဂၤလာအက်ဳိးတို႔၏ ေသခ်ာေသာပံုသ႑ာန္ ကို မျပ၊ အရိပ္ကိုသာျပသည္ျဖစ္၍၊ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္အားျဖင့္ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူတို႔ကို စံုလင္ျခင္းအျဖစ္၌ မတည္ေစႏုိင္ရာ။ ၂တည္ေစႏုိင္လွ်င္၊ ဝတ္ျပဳေသာ သူတို႔သည္ တခါတည္းႏွင့္ စင္ၾကယ္ျခင္း သို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ သံေဝဂတရားရစရာ အေၾကာင္း အလွ်င္းမရွိ သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိယဇ္တို႔ကုိ တခါတည္းသာ ပူေဇာ္၍၊ ေနာက္တဖန္ မပူေဇာ္ဘဲေနရၾကမည္မဟုတ္ေလာ။ ၃ယခုမူကား၊ ယဇ္ပူေဇာ္သည္တြင္ အျပစ္မ်ားကုိႏွစ္တိုင္းေအာက္ေမ့ျခင္းရွိ၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ႏြား၊ ဆိတ္၏အေသြး သည္ အျပစ္ကိုမပယ္ႏုိင္ရာ။

၅ထုိေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကကသို႔ၾကြလာေသာအခါ၊ အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပူ ေဇာ္သကၠာကုိ အလုိေတာ္မရွိသည္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္အဘုိ႔ကိုယ္ခႏၾၶြာကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူၿပီ။ ၆မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္မ်ားကိုအားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူေသာအခါ၊ ၇က်မ္းစာလိပ္၌ အကြၽႏု္ပ္အမွတျ္ပဳ၍ ေရးထားသည္ ႏွင့္အညီ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အလုိကို ေဆာင္အံ့ေသာငွါသြားပါမည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ဝန္ခံပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၈ပညတ္ တရားအတုိင္းျပဳရေသာ ဝတ္ကိုရည္ေဆာင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္က၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ အစရွိေသာယဇ္မ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားတို႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္သည္ အလိုေတာ္မရွိ၊ အားရႏွစ္သက္ေတာ္မမူဟု အထတ္ကဆိုႏွင့္ၿပီးမွ၊ ၉တဖန္တံု၊ အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလုိကုိ ေဆာင္အံ့ေသာငွါသြားပါမည္ဟု ဆုိသည္တြင္၊ ဒုတိယဝတ္ကိုတည္ေစျခင္းငွါ ပဌမဝတ္ကိုပယ္၏။ ၁ဝထုိအလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ေယရႈခရစ္၏ ကိုယ္ေတာ္ကိုတခါတည္း ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္၊ ငါတို႔သည္စင္ၾကယ္ျခင္း သို႔ေရာက္ၾက၏။

၁၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္မည္သည္ကား၊ ေန႔တိုင္းဝတ္ျပဳလ်က္၊ အျပစ္ကုိေျဖႏုိင္ေသာ ယဇ္ကုိအထပ္ထပ္ အဖန္ဖန္ ပူေဇာ္လ်က္ရပ္ေနရ၏။ ၁၂ထုိသခင္မူကား၊ အျပစ္ကိုေျဖျခင္းငွါ ယဇ္တခုတည္းကို ပူေဇာ္ၿပီးမွစ၍၊ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ အစဥ္အျမဲထုိင္၍၊ ၁၃မိမိရန္သူတို႔ကို မိမိေျခတင္ရာအခ်မထားမွီတိုင္ေအာင္ ေျမာ္လင့္ခ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ ထာဝရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို ရေစျခင္းငွါ၊ တခါတည္း ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၅ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့တို႔အားသက္ေသေပးေတာ္ မူသည္မွာ၊ ၁၆ေနာင္ကာလအခါသူတို႔၌ ငါေပးေသာပဋိိညာဥ္္တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သူတို႔ႏွလံုးထဲမွာ ေပးသြင္းမည္။ သူတို႔စိတ္ဝိညာဥ္၏ အေပၚမွာ ေရးထားမည္ဟု အထက္ကမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁၇တဖန္တံု၊ သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါမေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု လာသတည္း။ ၁၈ထိုအျပစ္ တို႔ကို လႊတ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တဖန္ အျပစ္ေျဖေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳစရာအေၾကာင္းမရွိ။

၁၉-၂ဝထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေယရႈ၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာတည္းဟူေသာ ကုလားကာအားျဖင့္ ထိုသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ အသက္လမ္းသစ္တြင္၊ ငါတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔၊ အေသြးေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ အဆီးအတား မရွိ၊ ဝင္ရေသာအခြင့္ ရွိသျဖင့္၄င္း၊ ၂၁ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို အုပ္စိုးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ရွိသျဖင့္၄င္း၊ ၂၂ငါတို႔သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သေဘာရွိ၍ ဝိစိကိစျၧြာႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္လွ်က္၊ စိတ္ႏွလံုးကို သံေဝဂတရားႏွင့္ လြတ္ေအာင္ျဖန္းျခင္း၊ ကိုယ္ကာယကိုလည္း ၾကည္သာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းရွိၿပီးမွ၊ အထံေတာ္ သို႔ တိုးေဝွ႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့။ ၂၃ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၍ မတိမ္းယိမ္းမေရြ႔ေလ်ာဘဲ တည္ၾကည္ၾက ကုန္အံ့ အေၾကာင္းမူကား၊ ဂတိထားေတာ္မူေသာသူသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ၂၄ထိုမွတပါး၊ ေမတၱာစိတ္ရွိ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရေသာ အခြင့္ကိုရွာ၍၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ ေထာက္စာၾကည့္ရႈၾကကုန္အံ့။ ၂၅လူအခ်ိဳ႔တို႔၏ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္း စည္း ေဝးျခင္းအမႈကို မေရွာင္လႊဲၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းတို႔ကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၾကေလာ့။ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးသည္ ကို ေထာက္သျဖင့္၊ သာ၍ႀကိဳးစားၾကေလာ့။

၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သမၼာတရားကို သိၿပီးမွ ကိုယ္အလိုသို႔လုိက္၍ ျပစ္မွားျပန္လွ်င္၊ ေနာက္တဖန္ အျပစ္ ေျဖေသာယဇ္ကို ပူေဇာ္ရာအခြင့္မရွိဘဲ၊ ၂၇ဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ခံရမည္ဟု ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ေျမာ္လင့္ရေသာ အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးဘို႔ရာ အမ်က္ေတာ္မီးေလာင္ျခင္းကို ခံရေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ၂၈ေမာေရွ၏တရားကို ပယ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သက္ေသခံႏွစ္ဦးသံုးဦးရွိလွ်င္၊ သနားျခင္းကို မခံရဘဲေသရ၏။ ၂၉ထိုမွ်မက ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ေျခႏွင့္ေက်ာ္နင္းလ်က္၊ မိမိကိုစင္ၾကယ္ေစေသာ ပဋိိတရား၏ အေသြးကို အျပစ္တင္ လွ်က္ ဆုေက်းဇူးကိုေပးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳလ်က္ ရွိေသာသူသည္၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးစြာေသာ ဒဏ္ျဖင့္ ခံထိုက္သည္ကို သင္တို႔ထင္ၾကသနည္း။ ၃ဝငါသည္ အျပစ္တရားကို စီရင္ပိုင္၏။ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါဆပ္ေပးမည္ဟူ၍၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔အဘို႔ တရားစီရင္မည္ဟူ၍၄င္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာသူကို ငါတို႔သည္ အမွန္သိၾက၏။ ၃၁အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္သို႔ က်ေရာက္ျခင္းအမႈသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအမႈ ျဖစ္သတည္း။

၃၂-၃၃သင္တို႔သည္ အလင္းသို႔ေရာက္ၿပီးသည္ေနာက္၊ လူမ်ားေရွ႔မွာ ကဲ့ရဲ႔ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္၄င္း၊ ထိုသို႔ ခံရေသာသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ အေပါင္းအေဘာ္ ျဖစ္သျဖင့္၄င္း၊ ႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို ဆိုင္ၿပိဳင္ တိုက္လွန္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာ အထက္ကာလအခ်ိန္ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၃၄ထိုအခါ သင္တို႔သည္ အက်ဥ္း ခံရေသာ သူတို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၾကင္နာေသာစိတ္ ရွိရသည္သာမက၊ ကိုယ္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သူတပါးလုယူ ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း၊ ကိုယ္သံုးစရာဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သာ၍ျမတ္ေသာ အၿမဲတည္ေသာ ဘ႑ာရွိသည္ကိုသိ၍၊ လုယူဖ်က္ဆီးျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဝန္ခံၾက၏။ ၃၅ထိုေၾကာင့္၊ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သင္တို႔၏ ရဲရင့္ျခင္းစိတ္ကို မစြန္႔ၾကႏွင့္။ ၃၆ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကိုေဆာင္ၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္အတိုင္း အက်ိဳးကိုရမည္အ ေၾကာင္း သည္းခံျခင္းစိတ္ရွိရမည္။ ၃၇အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ၾကြလာလတံ့ေသာသူသည္ မဆိုင္းမလင့္ဘဲ၊ မၾကာမျမင့္မီွေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၃၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေရြ႔ေလ်ာ့လွ်င္၊ ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ထိုသူကို အားရႏွစ္သက္ျခင္းမရွိဟု ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏။ ၃၉ငါတို႔မူကား ပ်က္ဆီျခင္းသို႔ေရာက္အံ့ေသာငွါ ေရြ႔ေလ်ာ့ေသာသူမဟုတ္။ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။