ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကို၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။ ၂ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈကို ေစ့ေစ့ေထာက္ရႈၾကကုန္အံ့။ ထိုသခင္သည္ မိမိေရွွ႔၌ထားေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္အေသာအရာကို မမွတ္ဘဲ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ခံၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ လက္်ာဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ၃အျပစ္ရွိေသာသူတို႔လက္တြင္၊ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ ဆီးတားေႏွာက္ရွက္ျခင္း ကိုခံေတာ္မူေသာ သခင္ကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ေသာအားျဖင့္၊ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။

၄သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္၍ ကိုယ္အေသြးထြက္သည္တိုင္ေအာင္ မခံရၾကေသး။ ၅ထိုမွတပါး၊ ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရား ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို မမွတ္ဘဲမေနႏွင့္။ သင္၏အျပစ္ကို စစ္ေဆးေတာ္မူေသာ အခါ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ ၆ထာဝရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္၏။ လက္ခံေတာ္မူသမွ်ေသာ သားတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူတတ္၏ဟု သူငယ္တို႔ကို ဆိုသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔ကို ေျပာဆိုေသာ ၾသဝါဒစကားကို ေမ့ေလ်ာ့ၾကသေလာ။ ၇သင္တို႔သည္ ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကိုခံလွ်င္၊ သားတို႔ကိုျပဳသကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ ကိုျပဳေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အဘမဆံုးမေသာသား တစံုတေယာက္ရွိသေလာ။ ၈သားအေပါင္းတို႔သည္ ခံတတ္ေသာ ဆံုးမျခင္းကို သင္တို႔သည္ မခံဘဲေနလွ်င္၊ သားအရင္းမဟုတ္၊ မင္းဦးမင္းလြင္ရေသာ သားျဖစ္ၾက၏။ ၉တနည္းကား၊ ကိုယ္ကာယႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အဘတို႔လက္ျဖင့္ ငါတို႔သည္ ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာအခါ၊ သူတို႔ကို ရိုေသၾက၏။ ထိုမွ်မက၊ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔၏ အဘအလိုသို႔လိုက္၍၊ အသက္ခ်မ္းသာရၾကမည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထိုအဘတို႔သည္ မိမိအလိုသို႔လိုက္၍ တခဏသာဆံုးမေပးၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္မူကား၊ မိမိ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔အက်ိဳးကိုေထာက္၍သာ ဆံုးမေပးေတာ္မူ၏။ ၁၁ဆံုးမျခင္းမည္သည္ကား၊ ခံရစဥ္အခါ ဝမ္းေျမာက္စရာမထင္၊ ဝမ္းနည္းစရာထင္တတ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဆံုးမျခင္း ကိုခံရေသာသူတို႔သည္၊ ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ိဳးကို ခံရၾက၏။

၁၂ထိုေၾကာင့္၊ တြဲလြဲေနေသာလက္တို႔ႏွင့္ အားမရွိေသာဒူးတို႔ကို ခိုင္ခံ့ေစၾကေလာ့။ ၁၃ေျခမစြမ္းေသာသူ တို႔သည္ အဆစ္မျပဳတ္သည္သာမက ခ်မ္းသာရေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သြားဘို႔ရာ ေျဖာင့္ေသာလမ္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ၾက ေလာ့။ ၁၄လူအေပါင္းတို႔သည္ အတင့္အသင့္ေန၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီကို၄င္း၊ မွီေအာင္လိုက္ ၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီမရွိလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် ထာဝရဘုရားကို မဖူးမျမင္ရ။ ၁၅သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္မွ် ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို မရဘဲမေနေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ခါးစြာေသာ  ပင္ျမစ္ေပါက္၍ သင္တို႔ေႏွာက္ရွက္သျဖင့္၊ လူအမ်ားတို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္မညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁၆မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူမရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ တနပ္ စာအဘို႔ႏွင့္ သားဦးအရာကို ေရာင္းေသာ ဧေသာကဲ့သို႔ ဘုရားတရားကို မရိုေသျပဳေသာသူမရွိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သတိႏွင့္ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၇သင္တို႔သိသည္အတိုင္း ဧေသာသည္ ေနာက္မွေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အေမြခံျခင္းငွါ အလိုရွိေသာအခါ၊ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံရ၏။  မ်က္ရည္က်၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အလြန္ရွာေသာ္လည္း၊ မိမိအဘ၏ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းအခြင့္ကို မေတြ႔မရ။

၁၈ထိုမွတပါး၊ သင္တို႔သည္ လက္ႏွင့္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေတာင္သို႔၄င္း၊ ေလာင္ေသာမီးသို႔၄င္း၊ မဲေသာတိမ္ တိုက္၊ ေမွာင္မိုက္၊ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းသို႔၄င္း၊ ၁၉တံပိုးမႈတ္ျခင္းအသံသို႔၄င္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အသံ သို႔၄င္း၊ ေရာက္ၾက သည္မဟုတ္။ ထိုအသံေတာ္ကို ၾကားေသာသူတို႔သည္၊ ထပ္၍မိန္႔ေတာ္မမူမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၂ဝအဘယ္ ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ တိရစာၦန္ေသာ္လည္း ထိုေတာင္ကိုထိမိလွ်င္၊ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍ ေသေစဟု ပညတ္ေတာ္ မူသံကို လူတို႔သည္ နားမခံႏိုင္ၾက။ ၂၁ထိုသို႔ထင္ရွားေသာအရာသည္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္၍၊ ေမာေရွက၊ ငါသည္ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ျခင္းရွိသည္ဟု ဆို၏။ ၂၂သင္တို႔သည္ ဇိအုန္ေတာင္သို႔၄င္း၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္တည္းဟူေသာ ေကာင္းကင္ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔ သို႔၄င္း၊ အတိုင္းမသိမ်ားစြာေသာ ေကာင္းကင္ တမန္တို႔၏စည္းေဝးျခင္းသို႔၄င္း၊ ၂၃ေကာင္းကင္စာရင္း၌ ဝင္ေသာ သားဦးတို႔၏ အသင္းေတာ္သို႔၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အထံေတာ္ သို႔၄င္း၊ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔ထံသို႔၄င္း၊ ၂၄ပဋိိညာဥ္တရားသစ္၏ အာမခံတည္းဟူေသာ ေယရႈထံေတာ္သို႔၄င္း၊ အာေျဗလ၏ အေသြးေျပာဆိုေသာအရာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာ အရာကို ေျပာဆိုေသာ ျဖန္းဆြတ္ျခင္း၏ အေသြးထံသို႔၄င္း ေရာက္ၾက၏။

၂၅သင္တို႔သည္ မိန္႔ေတာ္မူေသာသူ၏ စကားေတာ္ကို မျငင္းမပယ္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေသာသူ၏စကားကို ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္မလြတ္ရသည္ မွန္လွ်င္၊ ထိုမွ်မက၊ ေကာင္းကင္ဘံုက မိန္႔ေတာ္မူေသာသူ၏ စကားကို ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ သာ၍ႀကီးစြာေသာအျပစ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္နည္း။ ၂၆အထက္က ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံသည္ ေျမႀကီးကိုလႈပ္သည္ျဖစ္၍၊ ယခုတဖန္ ငါသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေကာင္းကင္ကို လႈပ္ဦးမည္ဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။ ၂၇တဖန္ဟူေသာစကား၏ အဓိပၸါယ္ကား၊ မလႈပ္ ေသာအရာတို႔ကို တည္ေစျခင္းငွါ၊ လႈပ္ေသာအရာတို႔ကို ေလာကီအရာကဲ့သို႔ ပယ္ဖ်က္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုသတည္း။ ၂၈ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ မလႈပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံကို ရသည္ျဖစ္၍၊ ခန္႔ျငားေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဝတ္ျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို စြဲလမ္းၾကကုန္အံ့။ ၂၉ငါတို႔ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။