ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ညီအစ္ကိုျခင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ တည္ၾကေလာ့။ ဧည့္သည္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို မေမ့မေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ၂အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔သည္ ဧည့္သည္ဝတ္ကို ျပဳသည္တြင္၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို အမွတ္တမဲ့ဧည့္ခံၾကၿပီ။ ၃အက်ဥ္း ခံရေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ကိုယ္ခံရသကဲ့သို႔ မွတ္၍၊ သူတို႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ခႏၾၶြာႏွင့္ မကင္းမလြတ္ေသာသူျဖစ္၍၊ ညွဥ္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၄ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔၌ မဂၤလာ ေဆာင္ျခင္းအမႈႏွင့္ သစၥာသံဝါသျပဳျခင္းအမႈသည္ အသေရရွိေစေလာ့။ မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳေသာသူႏွင့္ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားေသာသူကို ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၅သင္တို႔၏ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍၊ ကိုယ္၌ရွိေသာဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။ ၆ထုိေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုမစေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍၊ လူသည္ ငါ၌ျပဳႏိုင္သမွ်ကို မေၾကာက္ဟု၊ ငါတို႔သည္ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေျပာဆိုရေသာအခြင့္ရွိၾက၏။

၇ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို သင္တို႔အား ေဟာေျပာ၍၊ သင္တို႔ကို အုပ္ေသာသူတို႔ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ အဘယ္သို႔က်င့္ႀကံျပဳမူ၍ စုေတ့သည္ကို ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္လ်က္၊ သူတို႔၏ယံုၾကည္ ျခင္းကို မွီေအာင္လိုက္ၾကေလာ့။ ၈ေယရႈခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလအစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းမလဲေနေတာ္ မူ၏။ ၉အထူးထူးအျပားျပားေသာ အယူဝါဒသစ္ကို လိုက္၍ မေဖာက္ျပန္ၾကႏွင့္။ အစာမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံ ျခင္းမရွိဘဲ၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံလွ်င္ အက်ိဳးရွိ၏။ အစာမ်ားကို အမႈထားေသာသူတို႔သည္ အက်ိဳးကို ရၾကၿပီမဟုတ္။ ၁ဝတဲေတာ္၌ ဝတ္ျပဳေသာသူတို႔ စားရေသာ အခြင့္မရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္သည္ ငါတို႔၌ရွိ၏။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ အျပစ္ေျဖေသာယဇ္ေကာင္၏ အေသြးကို သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ သြင္းၿပီးမွ၊ ယဇ္အေသေကာင္တို႔ကို တပ္ျပင္၌မီးရႈိ႔ရ၏။ ၁၂ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေယရႈသည္ မိမိအေသြးအားျဖင့္ လူမ်ားကို  စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ ၿမိဳ႔တံခါးျပင္၌ အေသခံေတာ္မူ၏။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုခံ၍၊ တပ္ျပင္၊ အထံေတာ္သို႔ ထြက္သြားၾကကုန္အံ့။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ဤဘဝ၌ အၿမဲတည္ေသာၿမိဳ႔မရွိ။ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာၿမိဳ႔ကို ရွာၾက၏။ ၁၅ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝန္ခံလ်က္၊ ႏႈတ္ခမ္းအသီးတည္းဟူေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္ပူေဇာ္ ၾကကုန္အ့ံ။ ၁၆ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ဥစၥာေဝမွ်ျခင္းအမႈတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ထိုသို႔ေသာယဇ္ကို ဘုရားသခင္သည္ အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။

၁၇သင္တို႔ကို အုပ္ေသာသူတို႔၏စကားကို နားေထာက္၍ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ေနၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရေသာသူကဲ့သို႔၊ သင္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္၏ အက်ိဳးအလိုငွါ ေစာင့္ေနၾက၏။ သင္တို႔အက်ိဳးကို မျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝမ္းနည္းျခင္းမရွိ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၍၊ သူတို႔သည္ စစ္ေၾကာျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း သတိျပဳလ်က္ေနၾကေလာ့။ ၁၈ငါတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာစိတ္ ၾကည္လင္လ်က္၊ အရာရာတို႔၌ ေကာင္းမြန္စြာက်င့္ေနျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူျဖစ္သည္ဟု စိတ္စြဲလန္းျခင္းရွိၾက၏။ ၁၉ငါသည္ သင္တို႔ ရွိရာသို႔ အလွ်င္အျမန္ ျပန္ရေသာအခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းမည္အေၾကာင္း ငါသည္ သာ၍ႏႈိးေဆာ္ ေတာင္းပန္၏။

၂ဝထာဝရပဋိိညာဥ္တရား၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္၊ သိုးမ်ားကိုထိန္းေသာ သိုးထိန္းႀကီးျဖစ္ေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈကို ေသျခင္းမွႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ ဘုရားသခင္သည္၊ ၂၁မိမိႏွစ္သက္ ေတာ္မူေသာ အမႈအရာကို ေယရႈခရစ္အားျဖင့္၊ သင္တို႔၌ ျပဳေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔သည္ အလိုေတာ္သို႔ လိုက္မည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ သင္တို႔ကို ျပဳျပင္ေတာ္မူပါေစေသာ။ ထိုသခင္ ေယရႈခရစ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၂၂ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ေရးထား၍ ၾကားလိုက္ေသာ ဤဆံုးမျခင္းၾသဝါဒစကားကို သည္းခံမည္အေၾကာင္း၊ ငါသည္ သင္တို႔ကိုႏႈိးေဆာ္ေတာင္းပန္၏။ ၂၃ငါတို႔ညီ တိေမာေသကို အျခားသို႔ လႊတ္လိုက္သည္အရာကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ သူသည္ မၾကာမျမင့္မွီေရာက္လွ်င္၊ ငါသည္ သူႏွင့္အတူလာ၍ သင္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္လိမ့္မည္။ ၂၄သင္တို႔ကို အုပ္ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလာ့။ ဣတလိျပည္သူ ျပည္သားတို႔သည္ သင္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂၅သင္တို႔အေပါင္း၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာၿပီး။