ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာအခန္းၾကီး(၁)


၁ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတို႔အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆံုးကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အားဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၂ထုိသားေတာ္ကုိ အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။ ၃ထုိသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑န္ျဖစ္၍၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မိမိအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔ကိုမစေတာ္မူေသာသူျဖစ္ လ်က္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္အားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၿပီးလွ်င္၊ ျမင့္ေသာအရပ္မွာ တန္ခိုးအားႏုေဘာ္ ေတာ္၏ လက္်ာဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ၄ေကာင္းကင္တမန္တို႔ရေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ထူးျမတ္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ငါ့သားျဖစ္၏။ ယေန႔ပင္သင့္ကို ငါျဖစ္ဘြားေစၿပီးဟူ၍၄င္း၊ ငါသည္သူ၏အဘျဖစ္မည္၊ သူသည္လည္းငါ၏သားျဖစ္လိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း၊ အဘယ္မည္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ကို တခါမွ်မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။

၆တနည္းကား၊ သားဦးကိုဤေလာကသို႔သြင္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္း တို႔သည္ ထုိသူကိုျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကေစဟု လာသတည္း။ ၇တနည္းကား၊ မိမိတမန္တို႔ကိုေလကဲ့သို႔၄င္း၊ မိမိအေစ အပါတို႔ကုိမီးလွ်ံကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူထေသာ ဟုေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို ရည္ေဆာင္၍ ဆိုသတည္း။ ၈သားေတာ္ ကိုးကား၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။

၁ဝတဖန္က်မ္းစာလာသည္ကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာ၌ ေျမႀကီးကိုတည္ေတာ္ မူၿပီ။ မိုဃ္းေကာင္ကင္သည္လည္း လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာ အရာျဖစ္ပါ၏။ ၁၁ထုိအရာတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္အျမဲတည္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရာရွိသမွ်တို႔သည္ အဝတ္ကဲ့သုိ႔ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဝတ္လံုကိုလိပ္သကဲ့သို႔ လိပ္ေတာ္မူသျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၁၂ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မမူပါ။ အသက္ေတာ္လည္း မကုန္မဆံုးရပါဟု လာသတည္း။ ၁၃ထုိမွတပါး၊ သင္၏ရန္သူတို႔ကို သင္၏ေျခတင္ရာ ငါမခ်မထားမွီ တိုင္ေအာင္ ငါ့လက္်ာဘက္၌ ထိုင္ေနေလာ့ဟု၊ အဘယ္မည္ေသာေကာင္းကင္ တမန္ကိုတခါမွ်မိန္႔ေတာ္မူဘူးသနည္း။ ၁၄ေကာင္းကင္တမန္မ်ားတို႔ကား၊ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို အေမြခံလတံ့ေသာ သူတို႔ကိုျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အေစခံနံဝိညာဥ္ ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ့။