ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၂)


၁ထိုေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ၾကားရေသာေဒသနာေတာ္ကို မေမ့မေလ်ာ့မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုး၌သာ၍ မွတ္မိစဲြလမ္းျခင္းရွိရၾကမည္။ ၂ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအားျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္တည္၍ ျပစ္မွား လြန္က်ဴးျခင္း အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ခံထုိက္ေသာအျပစ္ဒဏ္ကိုခံရသည္မွန္လွ်င္၊ ၃အစအဦး၌ သခင္ဘုရားေဟာေတာ္မူ၍ ေဒသနာစကားေတာ္ကို ၾကားရေသာသူတို႔သည္၊ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသ အားျဖင့္ ငါတို႔အား ဆင့္ဆို၍ ေဟာေျပာေသာ၊ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားကို ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၄ထုိသက္ေသခံေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူဘုရားသခင္သည္ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈအားျဖင့္၄င္း၊ ထူးဆန္းေသာ တန္ခုိး အထူးထူးအျပားျပားအားျဖင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မိမိအလုိေတာ္အတိုင္း ေဝငွေသာ ဆုေက်းဇူး အားျဖင့္၄င္း သက္ေသခံေတာ္မူၿပီ။

၅ငါတို႔ေျပာဆိုေသာ ေနာင္ကပ္ကမၻာကို အုပ္စိုးရေသာအခြင့္ကုိ ေကာင္းကတမန္တို႔၌ အပ္ေပးေတာ္မူ သည္ မဟုတ္။ ၆က်မ္းစာတခ်က္၌ တေယာက္ေသာသူက၊ လူသည္အဘယ္သို႔ ေသာသူျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသားသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူရသနည္း။ ၇သူ႔ကို ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ေတာ္မူၿပီ။ သူ၏ေခါင္းကိုဘုန္းအသေရႏွင့္ ပတ္ရစ္ေတာ္ မူၿပီ။ ဖန္ဆင္း ေတာ္မူေသာအရာမ်ားကိုအုပ္စုိးေစ၍၊ ၈ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထား ေတာ္မႈၿပီဟု သက္ေသခံသတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ခ်ထားေတာ္မူ၏ဟု ဆိုေသာ္၊ မခ်ထားဘဲ က်န္ရစ္ေသာ အရာအစံုတခုမရွိရ။ ယခုမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔မျမင္ရၾကေသး။ ၉ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံရေသာ အခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ ေအာက္၌အနည္းငယ္ႏွိမ့္ၿပီးမွ၊ အေသခံရေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေတာ္၌ ဘုန္းအသေရပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔ျမင္ ၾက၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ မ်ားစြာေသာသားတို႔ကို ကယ္တင္၍၊ ဘုန္းစည္းစိမ္စံစားရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာအရွင္သည္၊ ဒုကၡေဝဒနာအားျဖင့္ စံုလင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရမည္အေၾကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္း၍ အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ စီရင္ေတာ္မူအပ္၏။

၁၁သန္႔ရွင္ေစတတ္ေသာသူႏွင့္ သန္႔ရွင္းေစအပ္ေသာသူမ်ားတို႔သည္ တပါးတည္းေသာပကတိရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္၊ သန္႔ရွင္းေစတတ္ေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေစအပ္ေသာသူတို႔ကို ညီအစ္ကိုဟူ၍ေခၚျခင္းငွါ ရွက္ေၾကာက္ ေတာ္မမူ။ ထုိသုိ႔ေခၚေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ ၁၂သိတင္းေတာ္ကိုအကြၽႏု္ပ္ညီအစ္ကိုတို႔အား အကြၽႏု္ပ္ၾကား ေျပာပါမည္။ ပရိသတ္အလယ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္း၍ သီခ်င္းဆိုပါမည္ဟု လာသတည္း။ ၁၃တခ်က္ကား၊ ငါသည္ဘုရားသခင္ ကိုကိုးစားမည္ဟု လာသတည္း။ တဖန္ကား၊ ငါမွစ၍ငါ့အားဘုရားသခင္ေပးေတာ္ မူေသာသူငယ္တို႔သည္ရွိၾက၏ ဟုလာသတည္း။

၁၄-၁၅ထုိသူငယ္တို႔သည္ အေသြးအသားႏွင့္ ဆက္ဆံၾကေသာေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူ ေသာ အားျဖင့္၊ ေသျခင္းတရားကိုအစိုးရေသာသူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္၏ တန္ခိုးကိုခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၄င္း၊ ေသေဘးကို ေၾကာက္၍ တသက္လံုးကြၽန္ခံရေသာ သူတို႔ကိုကယ္လႊတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုိသူငယ္တို႔၏ နည္းတူ အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို မစေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ အာျဗဟံအမ်ဳိးကုိမစေတာ္မူ၏။ ၁၇ထုိေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာ အေၾကာင္းကို စီရင္၍၊ ဘုရား သခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာတို႔၌ ကရုဏာႏွင့္ ၄င္း၊ သစၥာႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ မိမိညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္ လံုးလံုးတူရေသာအေၾကာင္းရွိ၏။ ၁၈ထုိသုိ႔စံုးစမ္း ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခံ၍ ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္း၌ က်င္လည္ေသာေၾကာင့္၊ စံုးစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအမႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာသူတို႔ကို မစျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ ေတာ္မူ၏။