ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာေခၚဘိတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔ဝန္ခံေသာတမန္ေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတည္းဟူေသာ ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကို ေစ့ေစ့ဆင္ ျခင္ၾကေလာ့။ ၂ေမာေရွသည္ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တအိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္သကဲ့သို႔၊ ေယရႈသည္ မိမိကိုခန္႔ထား ေတာ္မူေသာသူ၏ အမႈေတာ္၌သစၥာေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ၃အိမ္ကိုေဆာက္ေသာသူသည္ အိမ္ထက္သာ၍ ႀကီးေသာ အသေရရွိသကဲ့သုိ႔၊ ေယရႈသည္ ေမာေရွထက္သာ၍ႀကီးေသာ အသေရကို ခံထုိက္ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ၄အိမ္မည္သည္ကား၊ တစံုတေယာက္ေသာသူ ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အလံုးစံုတို႔ကို တည္ေဆာက္ေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၅ေမာေရွသည္၊ ေနာက္ေဟာေျပာလတံ့ေသာ အရာတို႔ကိုသက္ ေသခံျခင္းအလုိငွါ၊ အေစခံကဲ့သုိ႔အိမ္ေတာ္တအိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္၏။ ၆ခရစ္ေတာ္မူကား၊ သားကဲ့သို႔အိမ္ေတာ္ကို အုပ္စိုး၍ သစၥာေစာင့္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ကား၊ ရဲရင့္ျခင္း၌၄င္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ ျခင္း၌၄င္း၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္လွ်င္၊ ထုိအိမ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။

၇ထုိေၾကာင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ သင္တို႔သည္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အသံ ကိုၾကားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၈-၉ခုိင္မာေသာစိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔အဘမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ငါ့ကိုအနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကိုျမင္ရေသာ ေတာတြင္ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ စံုစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိေစၾကႏွင့္။ ၁ဝထုိလူမ်ဳိးကို ငါရြံသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္အစဥ္စိတ္သေဘာမွားယြင္းတတ္ၾက၏။ ငါ၏အေလ့အလာ တို႔ကိုနားမလည္ၾကဟု ငါဆိုရ၏။ ၁၁ထုိေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ငါ၏ခ်မ္းသာထဲသို႔မဝင္ရၾကဟု အမ်က္ထြက္၍ ငါက်ိန္ဆိုသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ရွိသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၁၂ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင့္ထံ ေတာ္မွ ထြက္သြားေသာအားျဖင့္ မယံုၾကည္တတ္၊ ဆိုးညစ္ေသာစိတ္ႏွလံုး မရွိေစျခင္းငွါ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၁၃ဒုစရုိက္၏ လွည့္ျဖားျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးမခုိင္မာေစျခင္းငွါ၊ ယေန႔ဟူ၍ ေခၚေဝၚေသာအခ်ိန္၊ ေန႔တိုင္းအစဥ္အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၾကေလာ့။

၁၄ငါတို႔သည္ စိတ္စဲြလမ္းျခင္းကို အစျပဳသကဲ့သုိ႔အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၅ယေန႔တြင္သင္တို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကို ၾကားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳရာ ကာလ၌ရွိသကဲ့သုိ႔၊ ခုိင္မာေသာစိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္ဟု က်မ္းစာလာသည္အရာမွာ၊ ၁၆ၾကားၿပီးမွ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ ေသာသူတို႔ကား၊ အဘယ္သူနည္း။ ေမာေရွေနာက္သို႔လုိက္၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိသုိ႔ျပဳၾကသည္မဟုတ္ေလာ့။ ၁၇အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ ေသာ သူတို႔ကား၊ အဘယ္သူနည္း။ ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္ ေတာ၌လဲ၍ ေသေသာသူပင္မဟုတ္ေလာ။ ၁၈သင္တို႔သည္ငါ၏ခ်မ္းသာထဲသို႔ မဝင္ရၾကဟု က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာသူတို႔ကား၊ မယံုၾကည္ေသာသူမွတပါး အဘယ္သူနည္း။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍၊ သူတို႔သည္ မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ သာမဝင္ႏုိင္သည္ကို ငါတို႔သိျမင္ၾက၏။