ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၄)


၁ထုိေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်မ္းသာထဲသို႔ဝင္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေသာ ဂတိေတာ္သည္ ငါတုိ႔၌ရွိရစ္ လ်က္ႏွင့္၊ သင္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႔တို႔သည္မမွီဘဲေနမည္ကိုစိုးရိမ္ၾကကုန္အံ့။ ၂ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ထုိသူတို႔ကဲ့ သို႔ၾကားရၾကၿပီ။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔ၾကားရေသာတရားစကားသည္၊ ၾကားရေသာသူတို႔အထဲ၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မေရာေႏွာေသာေၾကာင့္အက်ဳိးကိုမေပး။ ၃ငါတို႔မူကား၊ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ခ်မ္းသာထဲသို႔ဝင္ရၾက၏။ ထုိသို႔ႏွင့္အညီ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ သူတို႔သည္ငါ၏ ခ်မ္းသာထဲသို႔မဝင္ရၾကဟု အမ်က္ထြက္၍ ငါက်ိန္ဆိုသည္ ဟုလာ၏။ ခ်မ္းသာဟုဆုိေသာ္၊ ကမၻာဦးကပင္အမႈအရာတို႔ကိုၿပီးစီး၍ ၿငိမ္ဝမ္ေတာ္မူရာခ်မ္းသာဟု ဆိုလိုသတည္း။ ၄ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ကိုအေၾကာင္း၊ ျပဳ၍က်မ္းစာတခ်က္၌ လာသည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနေတာ္မူ၏ဟု လာသတည္း။ ၅ထုိက်မ္းစာ၌တဖန္လာ သည္ကား၊ သူတို႔သည္ငါ၏ခ်မ္းသာထဲသို႔ မဝင္ရၾက ဟုလာသတည္း။ ၆ထုိေၾကာင့္၊ အခ်ဳိ႔တို႔သည္ ဝင္ရၾက၏။ ဝမ္ေျမာက္စရာသိတင္းကို ေရွ႔ဦးစြာ ၾကားရေသာ သူတို႔သည္မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ မဝင္ရၾကၿပီ။

၇တဖန္တံု၊ ယေန႔တြင္သင္တို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကိုၾကားလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခုိင္မာေသာစိတ္ႏွလံုး မရွိၾကႏွင့္ဟုဆိုသည္ျဖစ္၍၊ ဤမွ်ေလာက္ကာလၾကာၿပီမွ၊ ယေန႔ဟုဒါဝိဒ္က်မ္းစာ၌လာေသာအခါ၊ တစံုတခုေသာ ေန႔ရက္ကုိေသခ်ာစြာ မွတ္သားသတည္း။ ၈ေယာရႈသည္ ထိုသူတို႔ကို ခ်မ္းသာေပးသည္မွန္လွ်င္၊ ထိုေနာက္ အျခားေသာေန႔ရက္ကို အဘယ္ဆိုဘြယ္ရွိသနည္း ၉ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ လူတို႔အဘုိ႔အလိုငွါ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ခ်မ္းသာတမ်ဳိးသည္ က်န္ရစ္ေသး၏။ ၁ဝဘုရားသခင္သည္ မိမိအမႈအရာတို႔ကိုၿပီးစီး၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ ထုိခ်မ္းသာ ထဲသို႔ဝင္ရေသာသူသည္လည္း မိမိအမႈအရာတိ႔ုကိုၿပီးစီး၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရ၏။

၁၁ထုိေၾကာင့္၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ မယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိသျဖင့္ လဲသကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္မလဲ၊ ထုိခ်မ္းသာ ထဲသို႔ဝင္ရမည္အေၾကာင္းႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကကုန္အံ့။ ၁၂ဘုရားဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ အသက္ႏွင့္စိတ္ဝိညာဥ္ကို၄င္း၊  အရုိးဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၄င္း ပိုင္ျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအၾကံ အစည္မ်ားကိုလည္း သိျမင္တတ္၏။ ၁၃ငါတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာသူေရွ႔၌ မထင္ရွားေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အကြယ္ အကာမရွိဘဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌လွန္ထားလ်က္ရွိၾက၏။

၁၄ယခုမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုထဲသိုု႔ ၾကြဝင္ေတာ္မူေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း အႀကီးတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ေယရႈသည္ ငါတို႔၌ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ေသာအရာ၌ တည္ၾကည္ၾကကုန္အံ့။ ၁၅ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္း ကရုဏာကို၄င္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း ခံရမည္အေၾကင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူး ပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၾကကုန္အံ့။