ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၅)


၁လူတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း မည္သည္ကား၊ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ကုိ၄င္းပူေဇာ္၍၊ လူတို႔အတြက္ဘုရားဝတ္ကို ျပဳေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ ၂သူသည္ကိုယ္တိုင္ ႏြမ္းရိအားနည္းျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ မိုက္ေသာသူ၊ မွားယြင္းေသာသူတို႔ကိုသည္းခံျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္၏။ ၃ထုိအေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း၊ လူမ်ားအျပစ္ႏွင့္ မိမိအျပစ္ကို ေျဖျခင္းငွါ ပူေဇာ္ရ၏။ ၄ဘုရားသခင္သည္ အာရုန္ကို ေခၚေတာ္မူ သကဲ့သုိ႔ ေခၚေတာ္မူေသာသူမွတပါး၊ အဘယ္သူမွ် ထုိအရာျမတ္ကိုမသိမ္းမယူရ။ ၅ထုိနည္းတူ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအရာ၌ မိမိကိုမိမိေျမွာက္သည္ မဟုတ္။ သင္သည္ငါ့သားျဖစ္၏။ ယေန႔ပင္သင့္ကိုငါ ျဖစ္ဘြားေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုေျမွာက္ ေတာ္မူ၏။ ၆ထုိသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာ တခ်က္လာသည္ကား၊ သင္သည္ ေမလခိေဇဒက္နည္းတူ ထာဝရယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္သည္ဟုလာသတည္း။

၇ထုိခရစ္ေတာ္သည္ လူဇာတိအျဖစ္၌ ေနစဥ္ကာလ၊ ေသျခင္းမွကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာသူကို၊ ႀကီးစြာ ေသာေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ မ်က္ရည္က်ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳသျဖင့္၊ ေၾကာက္ရြံ႔ရာအမႈ၌ ခ်မ္းသာရသည္ျဖစ္၍၊ ၈ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္ေသာ္လည္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံေသာအားျဖင့္ နားေထာင္ျခင္းအက်ဳိးအေၾကာင္းကို သင္ေတာ္မူ၏။ ၉ထုိသုိ႔စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ယံုၾကည္နားေထာင္ေသာသူအေပါင္းတို႔အား ထာဝရကယ္တင္ ျခင္း ေက်းဇူးကို ျပဳေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ၁ဝေမလခိေဇဒက္ကဲ့သို႔ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းဟု ဘုရားသခင္သမုတ္ ေတာ္မူျခင္းကိုခံရ၏။

၁၁ထုိေမလခိေဇဒက္၏ အေၾကာင္းကိုငါတို႔ေျပာစရာစကားအမ်ားရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ဥာဏ္ႏုန္႔ေသာေၾကာင့္အေျပာခက္လွ၏။ ၁၂သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ေရာက္သင့္ ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၌ေရွ႔ဦးစြာ သင္ရေသာတရားႏုတို႔ကိုသူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေၾကခဲေသာအစာကုိမသံုးေဆာင္၊ ႏုိ႔ကိုသာသံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၃ႏို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ သူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား၌ေလ့လာျခင္းမရွိ။ ၁၄ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူ ေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏။