ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၇)


၁-၂ထုိေၾကာင့္၊ ေသျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအက်င့္ကိုေနာင္တရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံ တရားကို သြန္သင္ျခင္း၊ လက္ကိုတင္ျခင္း၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္း၊ ထာဝရစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း တည္းဟူေသာ မူလအျမစ္ကို ငါတို႔သည္ျပန္၍မတည္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ဘာသာ၌ အစအဦးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ကို ထား၍၊ စံုလင္ေသာအျဖစ္သို႔ တက္ၾကကုန္အံ့။ ၃ဘုရားသခင္အခြင့္ ေပးေတာ္မူလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ထုိသို႔ျပဳၾကမည္။ ၄အလင္းသို႔တခါေရာက္၍ ေကာင္းကင္ဆုေက်းဇူးကိုျမည္းစမ္းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကိုခံယူျခင္း၊ ၅ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားစကားကို၄င္း၊ ေနာင္ကပ္ကာလ၏ တန္ခိုးမ်ားကို၄င္း၊ ျမည္းစမ္းျခင္းရွိၿပီးမွ၊ ၆ေရြ႔ေလ်ာ့ေဖါက္ျပန္ ေသာသူတို႔သည္၊ မိမိတို႔တြင္ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုလက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္၍ အသေရေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တဖန္ေနာင္တရအံ့ေသာငွါ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏုိင္ၾက။ ၇ဥပမာကား၊ အၾကင္ေျမသည္ မိမိအေပၚသို႔အဖန္ဖန္က်ေသာမိုဃ္းေရကုိ ေသာက္၍၊ လုပ္ေသာသူ သံုးဘို႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထုိေျမသည္ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကိုခံတတ္၏။ ၈အၾကင္ေျမသည္ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထုိေျမသည္ျပဳစုျခင္းကိုမခံထုိက္။ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာအခ်ိန္နီးသည္ျဖစ္၍၊ ေနာက္ဆံုး၌မီးရႈိ႔ျခင္းသို႔ေရာက္တတ္၏။

၉ထုိသို႔ေျပာေသာ္လည္း၊ ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာအရာ၊ သာ၍ေကာင္းေသာ အရာတို႔ႏွင့္ဆုိင္သည္ကုိ၊ ငါတို႔သည္သေဘာက်လ်က္ရွိၾက၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔ ကို အထက္ကလုပ္ေကြၽးသည္သာမက၊ ယခုပင္လုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈကို၄င္း၊ ထုိသုိ႔ျပဳေသာအားျဖင့္ နာမေတာ္ကို ေထာက္၍ျပေသာ ေမတၱာကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့သည္တုိင္ေအာင္ အဓမၼအမႈကို ျပဳေတာ္မူ သည္မဟုတ္။ ၁၁-၁၂သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သည္းခံျခင္းအားျဖင့္ဂတိေတာ္ တို႔ကိုအေမြခံရေသာ သူတို႔နည္းတူက်င့္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာလံု႔လဝိရိယကို ထုတ္၍၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ယံုမွားျခင္းႏွင့္ ကင္းေသာေျမာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ငါတို႔သည္အလုိရွိၾက၏။

၁၃ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၌ ဂတိထားေတာ္မူေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆုိရန္မရွိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုတိုင္တည္၍၊ ၁၄ငါသည္သင့္အားအစဥ္အျမဲေကာင္းႀကီးေပး မည္။ သင့္ကိုအစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္ဟု ကိ်န္ဆိုေတာ္မူ၏။ ၁၅ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီအာျဗဟံသည္ သည္းခံလ်က္ေစာင့္ ေနၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္ကိုဝင္စားေလ၏။ ၁၆လူတို႔သည္မိမိထက္ႀကီးျမတ္ေသာသူကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေလ့ရွိၾက၏။ ျမဲျမံေစတတ္ေသာ အက်ိန္သည္ ျငင္းခံုျခင္းရွိသမွ်ကို ေျဖတတ္၏။ ၁၇ထုိေၾကာင့္၊ ဂတိေတာ္ကို အေမြခံရေသာ သူတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ေတာ္မေဖါက္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုအတပ္သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ အက်ိန္အားျဖင့္ အာမခံေတာ္မူ၏။ ၁၈အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ မုသာမသံုးႏုိင္ေသာ အရာတည္း ဟူေသာ မေဖာက္ျပန္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အရာႏွစ္ပါးကိုအမွီျပဳ၍၊ ကိုယ္ေရွ႔၌ ထားေသာေျမာ္လင့္ရာကို ခိုလႈံျခင္းငွါေျပးေသာငါတို႔သည္ သက္သာအားႀကီးၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၉ထုိေျမာ္လင့္ျခင္းမူကား၊ ကုလားကာအတြင္း၌ခ်၍ ျမဲျမံခုိင္ခံ့ေသာစိတ္ ႏွလံုး၏ ေက်ာက္ဆူးက့ဲသို႔ ငါတို႔၌ရွိသတည္း။ ၂ဝေမလခိေဇဒက္ နည္းတူ၊ ထာဝရယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ေယရႈသည္၊ ငါတို႔အတြက္၊ ထုိအတြင္းအရပ္ထဲသုိ႔ ေရွ႔ေဆာင္၍ ဝင္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။