ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၈)


၁ယခုဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာဟူမူကား၊ ထုိသုိ႔ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔၌ရွိ၏။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္၏ ပလႅင္လက်္ာဘက္မွာ ထုိင္ေနေတာ္မူ၏။ ၂လူမေဆာင္ဘဲ ထာဝရဘုရားေဆာက္ေတာ္မူေသာ တဲေတာ္စစ္တည္းဟူေသာ၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳေသာသူျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ ၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းမည္သည္ကား၊ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ယဇ္ကိုပူေဇာ္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္လည္း ပူေဇာ္စရာယဇ္တစံုတခုရွိရ၏။ ၄ပညတ္တရားအတုိင္း ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထုိသခင္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိေနလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မလုပ္ရ။ ၅ေမာေရွသည္တဲေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္အံ့ေသာအခါ၊ ေတာင္ေပၚမွာသင့္အား ျပခဲ့ၿပီးေသာ ပံုႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ အလံုးစံုတို႔ကို လုပ္ျခင္းငွါ သတိျပဳရမည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံရသည္ျဖစ္၍၊ ထုိယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ အရာတို႔၏ ပံုပမာအရိပ္ႏွင့္သာဆုိင္လ်က္ ဝတ္ကုိျပဳေနၾက၏။

၆ထုိမွတပါး၊ ေယရႈသည္ သာ၍ျမတ္ေသာဂတိေတာ္တို႔၌ တည္ေသာ၊ သာ၍ျမတ္ေသာပဋိိညာဥ္တရား၏ အာမခံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သာ၍ျမတ္ေသာဝတ္ျပဳျခင္းအခြင့္အရာကုိ ရေတာ္မူ၏။ ၇ပဌမပဋိိညာဥ္တရားသည္ အျပစ္ တင္ခြင့္မရွိသည္မွန္လွ်င္၊ ဒုတိိယပဋိိညာဥ္တရားတည္ရေသာအခြင့္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ရွာရသနည္း။ ၈ပဌမပဋိိညာဥ္  တရားကိုထာဝရဘုရားသည္အျပစ္တင္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ဤလူမ်ဳိး၏ ဘုိးေဘး တို႔ကိုလက္ဆဲြ၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္သြားေသာအခါ၊ သူတို႔၌ ငါေပးေသာ ပဋိိညာဥ္တရားႏွင့္ ျခားနားေသာ ပဋိိညာဥ္ တရားသစ္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔၌ ငါေပးေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ အရင္ငါေပးဘူးေသာပဋိိညာဥ္ တရား၌ သူတို႔သည္မတည္ၾက။ ငါသည္လည္းသူတို႔ကို မၾကည့္ရႈမျပဳစုဘဲေန၏။ ၁ဝေနာင္ကာလအခါ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔၌ငါေပးအံ့ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိ သူတို႔စိတ္ဝိညာဥ္ ထဲသို႔သြင္းမည္။ သူတို႔ႏွလံုးေပၚမွာ ငါေရးထားမည္။ ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားျဖစ္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ ၁၁ထုိသူတုိ႔က၊ ထာဝရဘုရားကို သိေလာ့ဟု၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ညီအစ္ကုိအခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကုိတေယာက္ ဆံုးမၾသဝါဒမေပးရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ အငယ္ဆံုးေသာသူမွစ၍ အႀကီးဆံုးေသာ သူတိုင္ေအာင္ ထုိသူ အေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထုိအခါ ငါသည္သူတို႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကုိ မေအာက္ေမ့ဘဲေနမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ပဋိိညာဥ္တရားသစ္ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္ မူသည္တြင္ ပဌမပဋိိညာဥ္တရားကုိ ေဟာင္းေစေတာ္မူ၏။ ေရြ႔ေလ်ာ့၍ ေဟာင္းေသာ အရာမည္သည္ကား၊ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လုနီး သတည္း။