ေဟျဗဲ အခန္းၾကီး(၉)


၁တနည္းကား၊ ပဌမပဋိိညာဥ္တရားသည္ ဝတ္ျပဳရာစီရင္ခ်က္ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီသန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ႏွင့္၄င္း စပ္ဆုိင္၏။ ၂အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဟဂ်ာဟု ေခၚေဝၚေသာ ပဌမတဲေတာ္သည္၊ ဆီမီးခံု၊ စားပြဲ၊ ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ႏွင့္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ၏၊ ၃ဒုတိယကုလားကာအတြင္း၌၊ ဟဂ်ာဟဂ်ဳန္ဟု ေခၚေဝၚေသာ တဲေတာ္ရွိ၏။ ၄ထုိတဲေတာ္၌ ေရႊလင္ပန္း ႏွင့္ ေရႊျဖင့္မြမ္းမံေသာ ပဋိိညာဥ္တရားေသတၱာရွိ၏။ ထုိေသတၱာ၌ မႏၷကိုထားေသာေရႊအုိး၊ အပြင့္ပြင့္အာရုန္၏ လွံတံ၊ ပဋိိညာဥ္တရားကိုေရးထားေသာ ေက်ာက္ျပားတို႔သည္ ရွိၾက၏။ ၅ထုိေသတၱာေပၚမွာ ဘုန္းႀကီးေသာေခရုဗိမ္တို႔သည္ အျပစ္ေျဖရာ ပလႅင္ကိုလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၾက၏။ ထုိအရာ မ်ားကို ယခုေသခ်ာစြာ ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိ၊

၆ထုိသုိ႔ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ဝတ္ျပဳ၍ ပဌမတဲ ေတာ္အတြင္းသို႔အစဥ္ဝင္ရၾက၏။ ၇ဒုတိယတဲေတာ္အတြင္းသို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတပါးတည္းသာ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ လူမ်ားအျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ ပူေဇာ္ေသာအေသြးကုိေဆာင္၍ တႏွစ္လွ်င္ တခါတည္းသာ ဝင္ရ၏။ ၈ပဌမတဲေတာ္ မပ်က္မွီတိုင္ေအာင္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနသို႔သြားေသာလမ္းမဖြင့္ေသးေသာအေၾကာင္းကို ထုိအမႈအရာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္အရိပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၉ထုိတဲေတာ္ကား၊ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ယဇ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္ေသာ ကာလတည္းဟူေသာ မ်က္ေမွာက္ကာလပတ္လံုး ပံုပမာျဖစ္၏။ ထုိပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ယဇ္မ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္ သိေသာစိတ္ကိုေထာက္လွ်င္လည္း၊ ဝတ္ျပဳေသာသူအားစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကုိ မေပးႏုိင္သည္ျဖစ္၍၊ ၁ဝစားစရား၊ ေသာက္စရာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာႏွစ္စရာတည္းဟူေသာ၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာႏွင့္ ဆုိင္ေသာအထံုးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္တကြ အသစ္ျပဳျပင္ ျခင္းကာလတိုင္ရုံမွ်သာတည္ရၾက၏။

၁၁ယခုမွာ လူလက္ျဖင့္မလုပ္၊ ဤေလာကဓာတ္ႏွင့္ မစပ္ဆုိင္၊ သာ၍ႀကီးျမတ္စံုလင္ေသာတဲေတာ္၌၊ ေနာက္မဂၤ လာအက်ဳိးတို႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ၁၂ငါတို႔အဘုိ႔ထာဝရ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလးအေသြးႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ တခါတည္းဝင္ေတာ္မူ၏။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ အညစ္အေၾကးရွိေသာသူတို႔အေပၚ၌ ျဖန္းေသာႏြားအေသြး၊ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားမကေလး၏ ျပာသည္၊ သူတို႔ကိုယ္ခႏၾၶြာ၌စင္ၾကယ္ျခင္းကိုျပဳႏုိင္သည္မွန္လွ်င္၊ ၁၄ထုိမွ်မက၊ အျပစ္ကင္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို၊ ထာဝရ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ တင္လွဴပူေဇာ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးသည္၊ ေသျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္ရွင္း၍၊ သင္တို႔သည္ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာ စိတ္ကိုစင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ သာ၍တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၅ထုိေၾကာင့္ပဌမ ပဋိိညာဥ္တရားလက္ထက္၌ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို လည္းလြတ္ေစျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္သည္အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ထာဝရအေမြကိုခံရမည္ အေၾကာင္း၊ ထုိသခင္သည္ပဋိိညာဥ္ တရားသစ္၏ အာမခံျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အေမြခံေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပး၍ စာခ်ဳပ္သည္အမႈမွာလည္း စာခ်ဳပ္တည္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ေသာသူသည္ ဧကန္ေသရမည္မွန္ၿပီ။ ၁၇အကယ္၍ မေသလွ်င္၊ ထုိစာခ်ဳပ္သည္မတည္၊ ေသမွသာတည္၏။ ၁၈ထုိေၾကာင့္ပဌမပ ဋိိညာဥ္တရားကုိ စီရင္ေသာအခါ၊ အေသြးႏွင့္ ကင္း၍မစီရင္။ ၁၉တရားေတာ္၌ပါသမွ်ေသာပညတ္ တို႔ကုိေမာေရွ သည္ လူအေပါင္းတို႔အားေဟာေျပာၿပီးမွ၊ ေရႏွင့္ ေရာေႏွာေသာႏြား၊ ဆိတ္၏အေသြးကိုယူ၍၊ အနီဆိုး ေသာသိုးေမြးတပ္ေသာဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔ႏွင့္၊ က်မ္းစာကို၄င္း လူအေပါင္းကို၄င္း ျဖန္လ်က္၊ ၂ဝဤအေသြးကား၊ သင္၌ ဘုရားသခင္ဝန္ခံေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္၏အေသြးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၂၁တဲေတာ္ႏွင့္ဝတ္ျပဳေသာ တန္ဆာမ်ား ကိုလည္း ထိုနည္းတူ အေသြးႏွင့္ျဖန္းရ၏။ ၂၂ပညတ္တရားအတိုင္း ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ကုန္မတတ္ အေသြး အားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစတတ္၏။ အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ။ ၂၃ထိုေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေသာအရာတို႔၏ ပံုမ်ားကို ထိုသို႔ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရမည္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္အရာ တို႔ကို သာ၍ ျမတ္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရ၏။

၂၄ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ မွန္ေသာသန္႔ရွင္းရာဌာနတို႔၏ ပံုျဖစ္ေသာ၊ လူတို႔လက္ျဖင့္လုပ္ေသာ သန္႔ရွင္းရာဌာန ထဲသို႔ ခရစ္ေတာ္သည္ မဝင္ဘဲ၊ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုဘုရားသခင္၏ ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္ကိုျပျခင္းငွါ၊ ေကာင္ကင္ ကိုယ္ထဲသို႔ ဝင္ေတာ္မူၿပီ။ ၂၅သို႔ေသာ္လည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ သူတပါးအေသြးႏွင့္ ႏွစ္တိုင္း အစဥ္ဝင္ရသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္ အဖန္မ်ားစြာ ကိုယ္ကို ပူေဇာ္ရသည္မဟုတ္။ ၂၆ထိုသို႔ ပူေဇာ္ရသည္ မွန္လွ်င္၊ ကမၻာဦးမွစ၍ အဖန္မ်ားစြာ အေသခံေတာ္မူရ၏။ ယခုမူကား၊ ဤကပ္ကာလ အဆံုး၌ တခါတည္းကိုယ္ကို ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။ ၂၇လူသည္တခါတည္းေသ၍ ထုိေနာက္မွတရားစီရင္ေတာ္မူျခင္းကုိခံရသကဲ့သို႔၊ ၂၈ထုိနည္းတူ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ား အျပစ္တို႔ကို ခံျခင္းငွါ တခါ တည္းကိုယ္ကိုပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ထုိသခင္ကို ေျမာ္လင့္လ်က္ေနေသာ သူတို႔ကိုကယ္တင္ျခင္းအလုိငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲေပၚထြန္းေတာ္မူလတံ့။