၁ေယာ အခန္္ၾကီး(၁)


၁ေရွ႔ဦးစြာကပင္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ၾကားလ်က္၊ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္လ်က္၊ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ လက္ႏွင့္စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အရာတည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔ ကို သင္တို႔အား ျပသၾက၏။ ၂ထိုအသက္သည္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ငါတို႔လည္း ျမင္ရၾကၿပီ။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိဘူး၍၊ ငါတို႔အား ထင္ရွားခဲ့ၿပီးေသာ ထိုထာဝရအသက္ကို ငါတို႔သည္ သင္တို႔အား သက္ေသခံ၍ ျပသၾက၏။ ၃ငါတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ႏွင့္၄င္း၊ မိႆဟာယဖြဲ႔ရသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယ ဖြဲ႔ေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔ၾကားျမင္ရေသာအရာကို သင္တို႔အားျပသၾက၏။ ၄သင္တို႔၏ ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း စံုလင္ ေစျခင္းငွါလည္း၊ ဤအရာမ်ားကို ငါတို႔သည္ ေရးလိုက္ၾက၏။

၅ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံ၌ ငါတို႔သည္ ၾကားရ၍၊ သင္တို႔အားျပသေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရား သခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မိုက္အလွ်င္းမရွိ။ ၆ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယ ဖြဲ႔ၿပီဟု ဆိုလ်က္ပင္၊ ေမွာင္မိုက္၌ က်င္လည္လွ်င္၊ သစၥာတရားကိုမက်င့္၊ မုသာကိုသံုးေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ၇ဘုရားသခင္သည္ အလင္း၌ရွိေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အလင္း၌က်င္လည္လွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္း မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာ ေတာ္မူ၏။ ၈ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္လွည့္ျဖား ၾက၏။ ငါတို႔၌သစၥာတရားမရွိ။ ၉ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ၁ဝဒုစရိုက္ကိုမျပဳၿပီဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကို မုသာအျပစ္တင္ၾက၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ငါတို႔၌မရွိ။