၁ေယာ အခန္္ၾကီး(၂)


၁ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳေစျခင္းငွါ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပး လိုက္၏။ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳမိလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာအရွင္ ေယရႈခရစ္တည္း ဟူေသာ ငါတို႔ အမႈေဆာင္သခင္သည္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ၂ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏အျပစ္မက၊ ေလာကီသား အေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃ထိုသခင္ကို ကိုယ္တိုင္သိကြၽမ္း သည္ကို အဘယ္သို႔ သိရသနည္း ဟူမူကား၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ သိရသတည္း။ ၄ထိုသခင္ကိုငါသိ၏ဟု ပညတ္ေတာ္တို႔ကို မေစာင့္ဘဲလ်က္ ဆိုေသာသူသည္ မုသာကိုသံုးေသာသူျဖစ္၍ ထိုသူ၌ သစၥာမရွိ။ ၅ထိုသခင္၏စကားေတာ္ကို နားေထာင္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွန္ျပည့္စံု၏။ ငါတို႔သည္ ထိုသခင္ရွိ ေၾကာင္းကို ထိုသို႔အားျဖင့္ သိရၾက၏။ ၆ထိုသခင္၌ ငါသိ၏ဟု ဆိုေသာသူသည္၊ ထိုသခင္က်င့္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ က်င့္ရမည္။

၇ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔အား ငါေရးထားေသာပညတ္သည္ ပညတ္သစ္မဟုတ္။ ေရွွ႔ဦးစြာကပင္ သင္တို႔၌ရွိေသာ ပညတ္ေဟာင္းျဖစ္၏။ ပညတ္ေဟာင္းကား၊ ေရွွ႔ဦးစြာကပင္ သင္တို႔ၾကားရေသာ ေဒသနာေတာ္ျဖစ္၏။ ၈တဖန္တံု၊ ပညတ္သစ္ကို သင္တို႔အား ငါေရးထား၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ သင္တို႔အားျဖင့္၄င္း၊ အသစ္မွန္ေပ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ ေမွာင္မိုက္ေပ်ာက္လြင့္၍ မွန္ေသာအလင္းသည္ ထြန္းေတာက္လ်က္ရွိ၏။ ၉မိမိညီအစ္ကိုကိုမုန္းလ်က္ပင္၊ ငါသည္ အလင္း၌ရွိ၏ဟု ဆိုေသာသူသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ ေမွာင္မိုက္၌ရွိေသး၏။ ၁ဝမိမိညီအစ္ကိုကို ခ်စ္ေသာသူ သည္ အလင္း၌ တည္ေန၏။ ထိမိ၍ လဲစရာအေၾကာင္းသည္ ထိုသူ၌မရွိ။ ၁၁မိမိညီအစ္ကိုကို မုန္းေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ရွိ၏။ ေမွာင္မိုက္၌ လည္း က်င္လည္သြားလာ၏။ ေမွာင္မိုက္ေၾကာင့္ သူ၏မ်က္စိမျမင္ႏိုင္သျဖင့္၊ အဘယ္အရပ္သို႔ ကိုယ္သြား သည္ကိုကိုယ္မသိ။

၁၂ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ ထိုသခင္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္မ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာကပင္ ရွိေတာ္မူေသာသူကို သိေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ လူပ်ိဳတို႔၊ သင္တို႔သည္ မာရ္နတ္ကိုေအာင္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ သူငယ္တို႔၊ သင္တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို သိေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ၁၄အဘတို႔၊ သင္တို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာကပင္ ရွိေတာ္မူေသာသူကို သိေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္ခဲ့ၿပီ။ လူပ်ိဳတို႔၊ သင္တို႔သည္ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ မွီဝဲဆည္းကပ္သျဖင့္ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အား ငါေရး၍ ေပးလိုက္ခဲ့ၿပီ။ ၁၅ေလာကကို၄င္း၊ ေလာက၌ရွိေသာ အရာတို႔ ကို၄င္း၊ မခ်စ္ၾကႏွင့္။ ေလာကကိုခ်စ္ေသာသူ မည္သည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိ။ ၁၆ေလာက၌ ရွိသမွ်ေသာအရာတည္းဟူေသာ ကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္း၊ မ်က္စိတပ္မက္ျခင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္၌ ဝါၾကြားျခင္းတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မစပ္ဆိုင္၊ ေလာကႏွင့္သာစပ္ဆိုင္ၾက၏။ ၁၇ေလာကႏွင့္ ေလာကီတပ္ မက္ျခင္းသည္ ေရြ႔သြားကြယ္ေပ်ာက္တတ္၏။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူမူကား၊ နိစၥထာဝရတည္၏။

၁၈ခ်စ္သားတို႔၊ ယခုကာလသည္ေနာက္ဆံုးေသာကာလျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ အႏၱိ ခရစ္ေတာ္ေပၚလာေၾကာင္းကုိ သင္တို႔ၾကားရသည္အတိုင္း၊ ယခုပင္အႏၱိခရစ္အမ်ားရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ယခုကာလသည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာျဖစ္သည္ကို သိရ၏။ ၁၉ထိုသူတို႔သည္ ငါတို႔ထံမွထြက္သြားၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္က ငါတို႔ႏွင့္မစပ္ဆိုင္ၾက။ ငါတို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္လွ်င္ ငါတို႔ႏွင့္အတူေနၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူ အေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္မစပ္ဆိုင္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔ထံမွထြက္သြားၾက၏။ ၂ဝသင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၏လက္မွ ဘိသိက္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သိၾက၏။ ၂၁သမၼာတရားကို သင္တို႔မသိေသာေၾကာင့္၊ ငါေရး၍ေပးလိုက္သည္မဟုတ္။ သင္တို႔သည္သမၼာတရားကို၄င္း၊ မုသာရွိသမွ်တို႔သည္ သမၼာတရားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည္ကို၄င္း၊ သိေသာေၾကာင့္ ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ၂၂မုသာကို သံုးေသာသူကား အဘယ္သူနည္း။ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟု ျငင္းပယ္ေသာ သူျဖစ္သတည္း။ ခမည္းေတာ္ သည္ သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူသည္ အႏၱိခရစ္ျဖစ္၏။ ၂၃သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ကိုမသိ။ သားေတာ္ကို ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ကိုသိ၏။ ၂၄ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာကပင္ ၾကားရေသာေဒသနာကို သင္တို႔တည္ ေစၾကေလာ့။ ထိုေဒသနာသည္ သင္တို႔၌တည္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ သားေတာ္၌၄င္း၊ ခမည္းေတာ္၌၄င္း၊ တည္ရၾကလိမ့္မည္။

၂၅ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္မူကား၊ ထာဝရအသက္ကို ဝန္ခံေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ ေပတည္း။ ၂၆သင္တို႔ကို လွည့္ျဖားေသာသူတို႔၏အေၾကာင္းကို ဤသို႔ သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏။ ၂၇သို႔ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၏လက္မွ သင္တို႔ခံရေသာ ဘိသိက္ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၌ရွိသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ် သင္တို႔ကို ဆံုးမၾသဝါဒေပးစရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ထိုဘိသိက္ေက်းဇူး ေတာ္သည္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ သည္မဟုတ္၊ အမွန္ျဖစ္လ်က္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သင္တို႔အား သြန္သင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သင္တို႔သည္ သားေတာ္၌ တည္ေနၾကေလာ့။ ၂၈ခ်စ္သားတို႔၊ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ရဲရင့္ေသာအခြင့္ရွိ၍၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္္အေၾကာင္း သားေတာ္၌ တည္ေနၾကေလာ့။

၂၉ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႔သည္သိလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို က်င့္ေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္ကိုသိရၾက၏။