၁ေယာ အခန္္ၾကီး(၃)


၁ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းအခြင့္ကို ငါတို႔သည္ ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ေလာကီသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကို မသိေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔ကိုလည္းမသိၾက။ ၂ခ်စ္သူတို႔၊ ယခုတြင္ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္မွ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္မည္ဟု မထင္ရွားေသး။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ထင္ရွား ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလတ့့ံဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္အတိုင္းကုိ ငါတို႔သည္ျမင္ရၾကလတံ့။ ၃ထုိသုိ႔ေျမာ္လင့္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ကိုယ္ ကုိကုိယ္သန္႔ရွင္းေစတတ္၏။

၄ဒုစရုိက္ကို ျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ ပညတ္ေတာ္ကိုလြန္က်ဴး၏။ ဒုစရုိက္သည္ကား ပညတ္ေတာ္ ကိုလြန္ က်ဴးျခင္းျဖစ္သတည္း။ ၅ကုိယ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေဆာင္သြားျခင္းငွါ ထင္ရွား ေပၚထြန္းေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သိၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္၌လည္းအျပစ္မရွိ။ ၆ကုိယ္ေတာ္၌ တည္ေနေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳတတ္။ ဒုစရုိက္ကုိျပဳတတ္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ ကုိယ္ေတာကို မသိမျမင္ရေသး။ ၇ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔ကို အဘယ္သူမွ် မလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ အၾကင္သူသည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကိုက်င့္၏။ ကိုယ္ေတာ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၏။ ၈မာရ္နတ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေသာ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အၾကင္သူသည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၏။ ထုိသူသည္မာရ္နတ္ႏွင့္ဆုိင္၏။ မာရ္နတ္အမႈတို႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။ ၉ဘုရားသခင္ျဖစ္ ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳတတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၌မ်ဳိးေစ့ေတာ္တည္ လ်က္ရွိ၏။ ထုိသူသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြား ေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုစရုိက္ကိုမျပဳႏုိင္။ ၁ဝထုိသုိ႔ေသာလကၡဏာ အားျဖင့္ဘုရားသခင္၏ သားတို႔ႏွင့္ မာရ္နတ္၏သားတို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုမက်င့္ေသာသူ၊ မိမိညီအစ္ကိုကိုမခ်စ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆုိင္။ ၁၁-၁၂သင္တို႔သည္ ေရွ႔ဦးစြာကပင္ ၾကားရေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ မာရ္နတ္ႏွင့္ ဆုိင္၍ မိမိညီကုိသတ္ေသာကာဣနကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ရ ၾကမည္ဟုလာသတည္း။ ကာဣနသည္ မိမိညီကိုအဘယ္ေၾကာင့္ သတ္သနည္းဟူမူကား၊ မိမိအက်င့္သည္ဆုိးယုတ္ ၍၊ ညီ၏အက်င့္ သည္ ေျဖာင့္မတ္သတည္း။

၁၃ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေလာကီသားတို႔သည္ သင္တုိ႔ကိုမုန္းေသာ္လည္း အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ၁၄ငါတို႔သည္ ညီအစ္ကုိခ်င္းတို႔ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကိုယ္ကူးေျမာက္သည္ကို ကိုယ္သိရ ၾက၏။ မိမိညီအစ္ကုိကုိမခ်စ္ေသာသူသည္ ေသျခင္း၌တည္၏။ ၁၅မိမိညီအစ္ကိုကို မုန္းေသာသူမည္သည္ကား၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာသူျဖစ္၏။ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ တစံုတေယာက္၌မွ် ထာဝရအသက္ မတည္သည္ကို သင္တုိ႔သိၾက၏။ ၁၆ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အဘုိ႔အလုိငွါ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္ အရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို သိရၾကၿပီ။ ငါတုိ႔သည္လည္း ညီအစ္ကိုခ်င္းတို႔အဘုိ႔အလိုငွါ အသက္ကိုစြန္႔ရၾက၏။ ၁၇အၾကင္သူသည္ ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာ ရိွလ်က္ပင္၊ မိမိညီအစ္ကို ဆင္းရဲျခင္း ကိုျမင္၍၊ သနားျခင္း ကရုဏာစိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္း၏၊ ထုိသူ၌ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ တည္မည္နည္း။

၁၈ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတုိ႔သည္စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္ သာမခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ဧကန္ အမွန္ခ်စ္ၾက ကုန္အံ့။ ၁၉ထုိသုိ႔ခ်စ္လင္၊ ကိုယ္တိုင္သမၼာတရားႏွင့္ ဆုိင္သည္ကုိ ကုိယ္သိရ၍၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ ေတာ္၌ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ကိုသက္သာေစၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ျဖစ္၍၊ အလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ၂၁ခ်စ္သူတို႔၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ကိုယ္ကိုအျပစ္မတင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ရဲရင့္ရေသာအခြင့္ရွိၾက၏။ ၂၂ငါတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိေစာင့္ေရွာက္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င့္တို႔ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္၊ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကုိ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္မွရၾက၏။ ၂၃ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ရမည္။ သားေတာ္ပညတ္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ေပတည္း။ ၂၄ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ေသာသူသည္ ဘုရား သခင္၌တည္၏။ ထုိသူ၌လည္း ဘုရားသခင္တည္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔အားေပးေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါတို႔သည္အမွီျပဳ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၌တည္ေတာ္မူသည္ကို သိရၾက၏။