၁ေယာ အခန္္ၾကီး(၄)


၁ခ်စ္သူတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကုိ မယံုၾကႏွင့္။ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ မစပ္ဆုိင္သည္ကို စုံစမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိစျၧြာပေရာဖက္အမ်ားတို႔သည္ ဤေလာကသို႔သြားၾကၿပီ။ ၂ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုအဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္းဟူမူကား၊ လူဇာတိအား ျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ကိုဝန္ခံေသာ ဝိညာဥ္မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္၏။ ၃လူဇာတိအားျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ကို ဝန္မခံေသာဝိညာဥ္မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္။ ထိုသို႔ေသာဝိညာဥ္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ၾကားခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း၊ ဤေလာကသုိ႔လာမည္ျဖစ္၍၊ ယခုပင္လာလ်က္ရွိေသာ အႏၱိခရစ္၏ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ ၄ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက ၏။ ထုိသူတို႔ကိုလည္းေအာင္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္မူကား၊ သင္တုိ႔ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာ သူထက္ သာ၍ႀကီးေတာ္မူ၏။ ၅ထုိသူတို႔သည္ေလာကႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ေလာကီအေၾကာင္း အရာကိုေျပာတတ္ၾက၏။ ေလာကီသားတို႔သည္လည္း သူတို႔စကားကုိနားေထာင္တတ္ၾက၏။ ၆ငါတို႔မူကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက၏။ ဘုရားသခင္ကုိသိေသာသူသည္ ငါတို႔စကားကုိနားေထာင္တတ္၏။ ဘုရား သခင္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ ငါတို႔ စကားကိုနားမေထာင္တတ္။ ထုိအရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ သမၼာဝိညာဥ္ကို၄င္း၊ မိစျၧြာန္ဝိညာဥ္ကို၄င္း သိရၾက၏။

၇ခ်စ္သူတို႔၊ ငါတို႔သည္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကကုန္အံ့၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္၏။ ခ်စ္တတ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို သိေသာ သူလည္ျဖစ္၏။ ၈ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၉သားေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္အသက္ရွင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ တပါးတည္ေသာ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌၊ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ေမတၱာေတာ္သည္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ၁ဝငါတို႔သည္ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္ၾကသည္ဟု မဆုိ။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိခ်စ၍ ငါတို႔၏အျပစ္ ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိ၏။ ၁၁ခ်စ္သူတို႔၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔ကို ဤမွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္၊ ငါတို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ရၾကမည္။ ၁၂ဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူး။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၌ တည္ ေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔သည္ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၃ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးကုိ ငါတို႔အားေပး ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ တည္သည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၌တည္ ေတာ္မူသည္ကို၄င္းသိရၾက၏။ ၁၄ေလာကီသားတို႔ကုိ ကယ္တင္ေသာသခင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါတို႔သည္ သိျမင္၍ သက္ေသခံၾက၏။

၁၅ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိ ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရား သခင္၌ တည္၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ထုိသူ၌တည္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ ျခင္း ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔သည္သိ၍ယံုၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌တည္ေသာသူ သည္ဘုရားသခင္၌ တည္၏။ ဘုရားသခင္ သည္လည္း ထုိသူ၌ တည္ေတာ္ မူ၏။ ၁၇ထုိသို႔ငါတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအားျဖင့္၊ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာေန႔၌ ရဲရင့္ရေသာအခြင့္ ရွိၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္၏နည္းတူ ဤေလာက၌ျဖစ္ၾက၏။ ၁၈ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေၾကာက္ျခင္းသံေဝဂႏွင့္ မေပါင္းႏုိင္ရာ။ သံေဝဂသည္ပူပန္ျခင္းေဝဒနာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ေၾကာင့္၊ စံုလင္ေသာ ေမတၱာသည္ သံေဝဂကို ပယ္ရွားတတ္၏။ သံေဝဂရွိေသာသူသည္ ေမတၱာႏွင့္ မျပည့္စံုေသး။ ၁၉ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေရွ႔ဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾက၏။ ၂ဝတစံုတေယာက္ေသာသူက၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္၏ဟုဆိုလ်က္ပင္ မိမိညီအစ္ကုိကိုမုန္း လွ်င္၊ ထုိသူသည္ မုသာကုိသံုးေသာသူျဖစ္၏။ မိမိျမင္ရေသာ မိမိညီအစ္ကိုကုိ မခ်စ္လွ်င္၊ မျမင္ေသးေသာ ဘုရားသခင္ကုိ အဘယ္သို႔ခ်စ္ႏုိင္မည္နည္း။ ၂၁ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာသူသည္မိမိညီအစ္ကုိကုိ ခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ထံ၌ ခံရၾကၿပီ။