၁ေယာ အခန္္ၾကီး(၅)


၁ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြား ေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ အဘကိုခ်စ္ေသာသူသည္သားကုိလည္း ခ်စ္တတ္သည္ ႏွင့္အညီ၊ ၂ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္၍၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ ကိုေစာင့္ၾကလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ သားတို႔ကုိ ခ်စ္ၾကသည္ကိုငါတို႔ သိရၾက၏။ ၃ပညတ္ေတာ္ တို႔ကုိခ်စ္ၾကသည္ကုိ ငါတို႔သိရၾက၏။ ၃ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။ ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ခဲသည္မဟုတ္။ ၄ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ေလာကကုိ ေအာင္တတ္၏။ ေလာကကုိေအာင္ျခင္းအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းေပတည္း။  ၅ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမွ တပါး၊ အဘယ္သူသည္ေလာကကို ေအာင္ႏုိင္သနည္း။

၆ထုိသခင္ကား၊ ေရအားျဖင့္၄င္း၊ အေသြးအားျဖင့္၄င္း ၾကြလာေသာသူတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္ ေပတည္း။ ေရအားျဖင့္ သာမဟုတ္၊ ေရအားျဖင့္၄င္း၊ အေသြးအားျဖင့္၄င္း ၾကြလာေတာ္မူ၏။ သက္ေသခံ ဟူမူကား၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္၍ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခမည္းေတာ္တပါး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တပါး၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တပါး၊ သက္ေသခံသံုးပါးရွိ၍ ထုိသံုးပါးတို႔သည္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၈ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္တပါး၊ ေရတပါး၊ အေသြးတပါး၊ သက္ေသခံသံုးပါရွိ၍ ထုိသံုးပါးတို႔ သည္ တညီတညြတ္တည္းျဖစ္၏။ ၉လူ၏သက္ေသကို ယံုရလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ သက္ေသေတာ္ကို သာ၍ယံုဘြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ယခုဆိုခဲ့ၿပီးေသာ သက္ေသကား၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသားေတာ္၏အေၾကာင္းကုိ သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္၊ မိမိအထဲ၌ ထုိသက္ေသကိုရ၏။ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ေသာသူမူကား၊ ဘုရားသခင္ကိုမုသာအျပစ္တင္၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္မိမိသားေတာ္၏ အေၾကာင္းမွာ သက္ေသခံေတာ္မူေသာစကားေတာ္ကို ထုိသူသည္ မယံုဘဲေန၏။ ၁၁သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္ငါတို႔အားထာဝရဘုရားအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ၁၂ထုိအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပါ၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိမရေသာသူမူကားအသက္ကိုမရ။

၁၃ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ကိုကိုယ္တုိင္ ရသည္ဟုေစျခင္း ငွါ၊ ဤအရာအမ်ားကုိ သင္တို႔အားငါေရး၍ေပးလုိက္၏။ ၁၄ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီတစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္း လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတို႔ကို နားေထာင္ေတာ္ မူသည္ကိုငါတို႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆုတို႔ကို ရမည္ဟု သိရၾက၏။   ၁၆ညီအစ္ကိုခ်င္းသည္ ေသျပစ္မသင့္ေသာ ဒုစရိုက္ကုိ ျပဳမိသည္ကို တစံုတေယာက္ ေသာသူသည္ ျမင္လွ်င္၊ ထုိသူသည္ဆုေတာင္း ရမည္။ ေသျပစ္ကို မျပဳေသာသူတို႔အဘုိ႔အလိုငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူအားအသက္ကို ေပးေတာ္မူမည္။ ေသျပစ္သင္ေသာ ဒုစရုိက္ရွိ၏။ ထုိဒုစရုိက္ အျပစ္ကို လႊတ္ေစျခင္းငွါ ဆုေတာင္းရမည္ဟုငါမဆို။ ၁၇မတရားေသာအမႈမည္သည္ကား ဒုစရုိက္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေသျပစ္မသင့္ေသာဒုစရိုက္ရွိ၏။ ၁၈ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္သမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကုိ မျပဳတတ္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူသည္၊ မိမိကိုမိမိေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္၊ မာရ္နတ္သည္ ထုိသူကို မထိမခိုက္ႏုိင္ရာ။ ၁၉ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ကို၄င္း၊ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္ မာရ္နတ္၏ လက္၌ရွိၾကသည္ကုိ၄င္းငါတို႔သိၾက၏။ ၂ဝဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ၾကြလာ၍၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ ကုိသိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူသည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာဘုရားသခင္၌၄င္း၊ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၌၄င္း ငါတို႔သည္တည္လ်က္ရွိၾက၏။ ထုိသူသည္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရအသက္ လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၁ခ်စ္သားတို႔ရုပ္တုဆင္းတုကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။

 

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ၿပီး၏။