၂တိအခန္းၾကီး(၁)


၁ေယရႈခရစ္၌ တည္ေသာအသက္ကိုေပးမည္ဟု ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အားျဖင့္၊ ေယရႈခရစ္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုသည္ ငါ့ခ်စ္သားတိေမာေသကုိၾကားလုိက္ပါ၏။ ၂ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္ကေက်းဇူး၊ ကရုဏာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစေသာ။

၃-၄-၅သင္၏မ်က္ရည္ကုိ ငါေအာက္ေမ့ေသာအခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ သင့္ကုိေတြ႔ျမင္ျခင္း ငွါ အလြန္လြမ္းေသာစိတ္ရွိသျဖင့္၄င္း၊ သင္၏အဘြားေလာဣ၊ အမိဥနိတ္၌အရင္တည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ၊ ငါသေဘာက်သည္အတိုင္း၊ သင္၌လည္းတည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစစ္ကို မွတ္မိသျဖင့္ ၄င္း၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳသည္တြင္၊ သင့္ကိုမျခားမလပ္ေအာက္ေမ့သည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ဘုိးေဘးကိုးကြယ္ သည္အတုိင္း၊ ကိုယ္ကုိကိုယ္သိေသာစိတ္စင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္တကြ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကိုငါ ခ်ီးမြမ္း၏။

၆ထုိသုိ႔ျဖစ္၍၊ ငါလက္တင္ေသာအားျဖင့္၊ သင္၌ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုကိုႏႈိးေဆာ္မည္ အေၾကာင္း၊ ငါသည္သင့္ကုိသတိေပး၏။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာ စိတ္သေဘာ ကုိငါတို႔အား ေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္။ တန္ခုိးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ရွင္းလင္းေသာစိတ္သေဘာကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ ၈ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သခင္ဘုရား၏ သက္ေသကို၄င္း၊ ထုိသခင္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခံရေသာသူျဖစ္ေသာ ငါကို၄င္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိႏွင္။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ တန္ခုိးကိုရသည္အတုိင္း ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံေလာ့။ ၉ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔က်င့္ေသာအက်င့္ကို ေထာက္ေတာ္မမူ။ ေရွးကပ္ ကာလမေရာက္မွီ၊ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔အဘို႔ကိုယ္ေတာ္တုိင္ၾကံစည္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္၍၊ သန္႔ရွင္း၊ ေသာအရာ၌ေခၚသြင္းေတာ္မူ၏။ ၁ဝထုိေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ ေသာသခင္ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္း သည္အရာမွာ ယခုထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထုိသခင္သည္ ေသျခင္းအေၾကာင္း ကိုပယ္ရွား၍၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္မေဖာက္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဧဝံေဂလိတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။ ၁၁ထုိတရားကိုေဟာေျပာေသာ သူအရာ၌၄င္း၊ တမန္ေတာ္အရာ၌၄င္း၊ တပါးအမ်ဳိးသား တို႔၏ ဆရာအရာ၌၄င္း၊ ငါ့ကုိခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ၁၂ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤဆင္းရဲ ဒုကၡကုိငါခံရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ အဘယ္သူကို ငါယံုၾကည္သည္ဟု ငါသိ၏။ သူ၌ငါအပ္ထား ေသာအရာကိုလည္း၊ ထုိေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ေစာင္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ ဟုငါသေဘာက်၏။

၁၃ငါ့ထံ၌ၾကားရၿပီးေသာ၊ စင္ၾကယ္ေသာတရားစကားအခ်ဳပ္အျခာကို၊ ေယရႈခရစ္၌ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တကြ စဲြလမ္းေလ့ာ။ ၁၄သင္၌အပ္ထားေသာ အရာျမတ္ကို ငါတို႔၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာသန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။

၁၅အာရွိျပည္၌ေနေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုပယ္ၾကၿပီဟု၊ သင္သည္ၾကားသိ၏။ ထုိသူတို႔တြင္ ဖုေဂလု ႏွင့္ ေဟရေမာဂင္ပါသတည္း။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္သည္ ၾသေနသိေဖာ္၏အိမ္၌ သက္ေရာက္ပါေစေသာ။ သူသည္ငါ့ကုိအဖန္ဖန္သက္သာေစၿပီ။ ငါ၌သံႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ သူသည္ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ၁၇ေရာမၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ သာ၍ႀကိဳးစားလ်က္ ငါ့ကုိရွာ၍ေတြ႔၏။ ၁၈သူသည္ ထုိေန႔ရက္၌ သခင္ဘုရား၏ လက္မွ ကရုဏာေတာ္ကိုခံရမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။ သူသည္ဧဖက္ၿမိဳ႔၌လည္း ငါ့ကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳစုသည္ကိုသင္သည္ အမွန္သိ၏။