၂တိအခန္းၾကီး(၂)


၁ငါ့သား၊ သင္သည္ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခုိင္ခံ့ျခင္းရွိေလာ့။ ၂သက္ေသအမ်ားရွိသည္ ႏွင့္ ငါ့ထံ၌ၾကားရၿပီးေသာ အရာတို႔ကို၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ သူတပါးတို႔ကိုသြန္သင္ျခင္းငွါ၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူတို႔၌ အပ္ေပးေလာ့။ ၃ထုိသုိ႔အလုိငွါ သင္သည္၊ ေယရႈခရစ္ထံ၌ ေကာင္းေသာစစ္သူရဲကဲ့သို႔၊ ဆင္းရဲဒုကၡကိုသည္းခံေလာ့။ ၄စစ္သူရဲမည္သည္ကား၊ မိမိကိုစစ္သူရဲအရာ၌ ခန္႔ထားေသာသူကိုႏွစ္သက္ေစျခင္းငွါ၊ ေလာကီမႈေရးႏွင့္ ျပြမ္းေႏွာ ရႈပ္ေထြးျခင္းကို ပယ္ရွားတတ္၏။ ၅ပဲြ၌လူခ်င္းတိုက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ထုံုးတမ္းအတိုင္းမတိုက္လွ်င္ ပန္းဦးရစ္ ကိုမရ။ ၆လယ္လုပ္ေသာသူသည္လည္း အရင္လုပ္ၿပီးမွ အသီးအႏွံကိုခံရမည္။ ၇ငါ့စကားကိုဆင္ျခင္ေလာ့။ ထာဝရ ဘုရားသည္ အရာရာတို႔၌ ဥာဏ္ကိုသင့္အား ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။

၈ဒါဝိဒ္အမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္သည္၊ ငါေဟာေသာ ဧဝံေဂလိတရားအတိုင္း၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္ မူသည္ဟု ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ၉ထုိတရားေၾကာင့္ ငါသည္လူဆိုးကဲ့သို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းတိုင္ေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္သည္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ ၁ဝထုိေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္၊ ထာဝရဘုန္းအသေရႏွင့္တကြ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္စိမ့္ ေသာငွါ၊ သူတို႔အဘုိ႔အရာရာကိုငါသည္းခံရ၏။ ၁၁သစၥာစကားဟူမူကား၊ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူေသလွ်င္၊ အတူရွင္လိမ့္မည္။ ၁၂သည္းခံလွ်င္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ အတူစိုးစံလိမ့္မည္။ ထုိသခင္ကိုငါတို႔သည္ ျငင္းပယ္လွ်င္၊ ငါတို႔ကုိျငင္းပယ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၁၃ငါတို႔သည္ မယံုၾကည္ေသာ္လည္း၊ ထုိသခင္သည္ သစၥာတည္ သျဖင့္ ကိုယ္ကိုျငင္းပယ္ေတာ္မမူႏိုင္။

၁၄ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သူတပါးတို႔အား သတိေပးေလာ့။ အဘယ္အက်ဳိးကိုမွ်မျပဳစု၊ ၾကားနာ ေသာ သူတို႔၏ စိတ္ကိုေမွာက္လွန္လုိေသာငွါ၊ စကားေၾကာင့္သာျငင္းခံုျခင္းကို မျပဳမည္အေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရား ေရွ႔၌ သစၥာေပးေလာ့။ ၁၅သင္မူကား၊ ဝန္ခံေတာ္မူေသာသူ၊ ရွက္ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ၊ သမၼာတရား ကိုမွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားတတ္ေသာဆရာသမားျဖစ္လ်က္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္သျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။ ၁၆တရားမဲ့ျဖစ္ေသာ အခ်ည္ႏွီးစကားကိုေရွာင္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိစကားသည္ မတရားေသာအမႈတို႔ကို ပြါးမ်ားေစလိမ့္မည္။ ၁၇သူတို႔၏စကားသည္ခူနာကဲ့သို႔ စားလိမ့္မည္။ ထုိသူတို႔တြင္ ဟုေမနဲႏွင့္ဖိလက္ပါသတည္း။ ၁၈သူတို႔က၊ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ၾကၿပီဟု ေျပာလ်က္၊ သမၼာတရားလမ္းမွ လဲြသြား၍၊ အခ်ဳ႔ိေသာသူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေမွာက္လွန္တတ္ၾက၏။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း၊၊ သခင္ဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို သိကြၽမ္းေတာ္မူ၏ ဟူ၍၄င္း၊ သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံေသာသူ မည္သည္ကား၊ မတရားေသာအမႈကို ေရွာင္ရမည္ဟူ၍၄င္း၊ တံဆိပ္ခတ္လ်က္ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ တိုက္ျမစ္ သည္ ခုိင္ခံ့၍တည္၏။ ၂ဝႀကီးစြာေသာ အိမ္၌ ေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာသာရိွသည္မဟုတ္။ သစ္သားတန္ဆာ၊ ေျမတန္ဆာရွိ၏။ အသေရရွိေသာတန္ဆာ၊ အသေရမရွိေသာတန္ဆာရိွ၏။ ၂၁သို႔ျဖစ္၍၊ အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အက်င့္တို႔ကိုပယ္၍၊ မိမိကိုစင္ၾကယ္ေစေသာသူမည္ သည္ကား၊ အသေရရွိေသာ တန္ဆာ၊ သန္႔ရွင္း၍အိမ္ရွင္ သံုးစရာေကာင္းေသာတန္ဆာ၊ ေကာင္းေသာအမႈမ်ားအဘုိ႔  အလုိငွါ ျပင္ဆင္ေသာတန္ဆာျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၂လူပ်ဳိတို႔၏ တပ္မက္ျခင္းကိေလသာစိတ္ကိုၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ရွိ၍၊ သခင္ဘုရားကိုပဌနာျပဳေသာသူတုိ႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနျခင္းတို႔ကိုမွီေအာင္လုိက္ေလာ့။ ၂၃မုိက္မဲ၍ပညာကင္းေသာပုစျၧြာအေမးတို႔သည္ ရန္ပြါးေစတတ္သည္ဟု သိမွတ္၍ပယ္ရွားေလာ့။ ၂၄သခင္ဘုရား၏ ကြၽန္သည္ရန္မေတြ႔ရ။ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔အား ျဖည္းညွင္းစြာျပဳေသာသူ၊ သည္းခံႏုိင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ၂၅ဆီးတား ျငင္းခံုေသာသူတို႔ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာဆံုးမရမည္။ သမၼာတရားကိုဝန္ခံျခင္း အလုိငွါ၊ ေနာင္တကို ဘုရားသခင္ ေပးေကာင္းေပးေတာ္မူ၍၊ ၂၆မာရ္နတ္၏ အလုိအတိုင္း ဘမ္းမိေသာထုိသူတို႔သည္ သတိရ၍၊ ထုိဘမ္းမိရာမွ လြတ္ျခင္းသို႔ေရာက္ေကာင္းေရာက္ၾကလိမ့္မည္။