၂တိအခန္းၾကီး(၃)


၁ေနာင္ကာလသည္ ခဲယဥ္းေသာ ကာလျဖစ္မည္ဟု သိမွတ္ေလာ့။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ၂လူတို႔သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္ခ်စ္ေသာသူ၊ ေငြကိုတပ္မက္ေသာသူ၊ ဝါၾကြားေသာသူ၊ ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာသူ၊ သူ႔အသေရ ကိုရႈတ္ခ်ေသာသူ၊မိဘစကားကိုနားမေထာင္ေသာသူ၊ ေက်းဇူးမရွိေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းမရွိေသာသူ၊ ၃ပကတိၾကင္ နာစံုမက္ျခင္းႏွင့္ကင္းေသာသူ၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ေသာသူ၊ ေခ်ာစားတတ္ေသာသူ၊ ကိုယ္ဣေျႏၵကို မခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ေသာသူ၊ ျပင္းထန္ေသာသူ၊ သူေတာ္ေကာင္းကိုမုန္းေသာသူ၊ ၄သစၥာကိုဖ်က္တတ္ေသာသူ၊ သတိ ေပးျခင္းကိူမခံေသာသူ၊ မာန္မာနႏွင့္ယစ္မူးေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကုိ ႏွစ္သက္သည္ထက္ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္း ကိုသာ၍ ႏွစ္သက္ေသာသူ၊ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္ေယာင္ေဆာင္၍၊ ၅ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း တန္ခိုးကို ျငင္းပယ္ေသာသူ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသူတို႔ကိုေရွာင္ေလာ့။ ၆-၇ဒုစရုိက္အျပစ္ဝန္ကို ထမ္းရြက္၍၊ အထူးထူး အျပားျပားေသာ ေလာဘကိေလသာေသြး ေဆာင္ရာသို႔လုိက္၍၊ အစဥ္သင္ေသာ္လည္း၊ သမၼာတရားကို ေလ့က်က္ျခင္းသို႔ အလွ်င္းမေရာက္ႏိုင္ေသာမိန္းမမိုက္ တို႔ကို၊ အိမ္ထဲသို႔ဝင္၍ ဘမ္းသြားေသာသူတို႔သည္ ထုိသူတို႔အဝင္ ျဖစ္ၾက၏။ ၈ယေႏၷႏွင့္ယံေျဗသည္ ေမာေရွကိုဆီးတားသကဲ့သို႔၊ ထုိသူတို႔သည္ သမၼာတရားကို ဆီးတားၾက၏။ စိတ္ႏွလံုးယိုယြင္း၍ ယုံၾကည္ေယာင္ ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၉ထုိသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏ မုိက္မဲျခင္းသည္ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ထင္ရွားသကဲ့သို႔၊ ဤသူတို႔၏ မိုက္မဲျခင္းသည္လည္းထင္ရွားလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ တိုး၍မလြန္မသြားရၾက။

၁ဝ-၁၁ငါဆံုးမၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၊ ဣေကာနိၿမိဳ႔၊ လုတၱရၿမိဳ႔တို႔၌ ငါခံရသကဲ့သို႔၊ အရပ္ရပ္တို႔၌ ခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ သင္သည္ရွာေဖြနားလည္ရၿပီ။ ထုိသို႔ေသာ အမႈတုိ႔ကိုငါေတြ႔ရေသာ္လည္း၊ ေတြ႔သမွ်တို႔မွ သခင္ဘုရားသည္ ငါ့ကိုကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂ေယရႈခရစ္ ၏ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ေနျခင္းငွါ အလုိရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရ ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ဆိုးညစ္ေသာသူ၊ လွည့္ျဖားေသာသူတုိ႔မူကား၊ သူတပါးကို၄င္း၊ ကိုယ္ကို၄င္း လွည့္ျဖား၍ဆိုးညစ္ျခင္း ၌တေရြ႔ေရြ႔ တိုးပြါးၾကလိမ့္မည္။ ၁၄-၁၅သင္သည္အဘယ္သူထံ၌ နည္းခံခဲ့ၿပီးသည္ကို၄င္း၊ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း အလုိငွါ ပညာကိုေပးႏုိင္ေသာဓမၼက်မ္းစာကုိ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ေလ့က်က္သည္ကုိ၄င္း သိမွတ္သည္ႏွင့္၊ အထက္ ကသင္၍ ႏွလံုးသြင္းမိေသာအယူဝါဒ၌ တည္ေနေလာ့။ ၁၆ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ၁၇ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလုိငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။