၂တိအခန္းၾကီး(၄)


၁ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပၚထြန္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ထင္ရွားေသာကာလ၊ အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ေသေသာသူတို႔ကိုစစ္ ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ငါသည္သင့္ကိုသစၥာေပးသည္ကား၊ ၂ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုေဟာေျပာေလာ့။ အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့။ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပေလာ့။ ဆံုးမျခင္းကိုျပဳေလာ့။ အလြန္ရွည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ဳိးကိုေပး၍ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ ေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ေနာင္ကာလ၌ လူတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာၾသဝါဒကိုနားမခံႏုိင္ဘဲ၊ ယားတတ္ေသာ နားရွိလွ်င္၊ မိမိတပ္မက္ျခင္းအတုိင္း မ်ားျပားေသာဆရာတို႔ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ၄သမၼာတရားကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ဒ႑ာရီစကားကို နားေထာင္၍ လဲြသြားၾကလိမ့္မည္။ ၅သင္မူကား၊ အရာရာ၌ သမၼာသတိ ရွိေစေလာ့။ ဆင္းရဲဒုကၡ ကိုသည္းခံေလာ့။ သာသနာျပဳဆရာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေလာ့။ ဓမၼဆရာအရာ၌ ခန္႔ထား၍ျပဳ ရေသာဝတ္မ်ားကုိအကုန္အစင္ျပဳေလာ့။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ကိုယဇ္ေပၚမွာ ေလာင္းရေသာ အခ်ိန္ရွိၿပီ။ စုေတ့ရေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ ၇ေကာင္းစြာေသာတိုက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳၿပီ။ ေျပးရေသာလမ္းကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ေျပးၿပီ။ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကိုေစာင့္ေရွာက္ၿပီ။ ၈ယခုမွစ၍ ဓမၼသရဖူသည္ ငါ့အဘို႔သိုထားလ်က္ရွိ၏။ ထုိေန႔ရက္၌ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာသူတည္းဟူေသာ သခင္ဘုရားသည္ ထုိသရဖူကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူမည္။ ထုိမွ်မက၊ ေပၚထြန္း ေတာ္မူျခင္းကို ေတာင့္တေသာသူအေပါင္းတို႔၌ လည္းအပ္ေပးေတာ္မူမည္။

၉-၁ဝငါ့ထံသုိ႔ျမန္ျမန္လာျခင္းငွါ ႀကိဳးစားေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေဒမသည္ ယခုဘဝကိုႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ သည္ႏွင့္ ငါ့ကိုစြန္ပစ္၍၊ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႔သို႔သြားၿပီ။ ကရေကၠသည္ ဂလာတိျပည္သို႔၄င္း၊ တိတုသည္ ဒါလမာ တိျပည္သို႔၄င္းသြားၿပီ။ ၁၁လုကာတေယာက္တည္းသားငါ့ထံမွာရွိ၏။ မာကုကိုသင္ႏွင့္အတူ ေခၚခဲ့ေလာ့။ သူသည္ ဆရာအမႈကိုျပဳရာမွာ ငါအက်ဳိးရွိ၏။ ၁၂တုခိတ္ကိုလည္းဧဖက္ၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္ၿပီ။ ၁၃တေရာၿမိဳ႔တြင္ ကာပုလက္၌ ငါထားခဲ့ေသာ ဝတ္လံုကို၄င္း၊ စာေစာင္ကို၄င္း၊ အထူးသျဖင့္သားေရစာကို၄င္း၊ သင္သည္လာေသာ အခါယူခဲ့ေလာ့။ ၁၄ပန္းတိမ္သမားအာေလဇျႏၵဳသည္ ငါ၌ မေကာင္းေသာအမႈမ်ားကုိျပဳေလာၿပီ။ ထုိသူက်င့္ေသာ အက်င့္တို႔၏ အက်ဳိးအျပစ္ကုိသခင္ဘုရားဆပ္ေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ ၁၅သူ႔ကိုသတိျပဳေလာ့။ ငါတို႔စကားကို အလြန္ျငင္းေလၿပီ။ ၁၆ပဌမအခ်ိန္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ေျဖ၍ငါသည္အစီရင္ခံရေသာအခါ၊ ငါ့ဘက္၌အဘယ္သူမွ် မေန။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုစြန္ပစ္ၾက၏။ ၁၇သူတို႔၌ အျပစ္တင္ေတာ္မမူပါေစႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ စြန္႔ပစ္ၾကေသာ္လည္း၊ ေဒသနာေတာ္ ကိုအကုန္အစင္ေဟာေျပာ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ၾကားသိေစျခင္း ငွါ၊ သခင္ဘုရားသည္ငါ့ဘက္၌ေန၍ ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ျခေသၤ့ခံတြင္းမွ ကယ္ႏႈတ္ျခင္းခ်မ္းသာကိုငါရ၏။ ၁၈ထုိမွ်မက၊ သခင္ဘုရားသည္မေကာင္ေသာအမႈရွိသမွ်တို႔မွ ငါ့ကိုကယ္ႏႈတ္၍၊ မိမိေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တိုင္ေအာင္မစပို႔ ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၁၉ျပစ္ကိလႏွင့္ အာကုလမွစ၍ ၾသေနသိေဖာ္၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေလာ့။ ၂ဝဧရတၱဳသည္ ေကာရိသုၿမိဳ႔၌ေန၏။ တေရာဖိမ္သည္နာ၍ မိလက္ၿမိဳ႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ၂၁ေဆာင္းကာလမေရာက္မွီ ႀကိဳးစား၍လာခဲ့ ေလာ့။ ဥဗုလု၊ ပုေဒ၊ လိႏု၊ ကေလာဒိ မွစ၍ ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔သည္ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၂၂သခင္ေယရႈခရစ္ သည္ သင္၏စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္၌ေက်းဇူးေတာ္ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

တိေမာေသၾသဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။