၂ေယာ


၁-၂အသက္ႀကီးသူသည္ ျမတ္ေသာသခင္မကုိ၄င္း၊ သားသမီးတို႔ကိုကို၄င္းၾကားလုိက္ပါ၏။ ငါတုိ႔၌ တည္၍ ငါတို႔တြင္အစဥ္မျပတ္ရွိလတံ့ေသာ သမၼာတရားေၾကာင့္၊ ငါမွစ၍သမၼာတရားကို သိေသာသူအေပါင္း တို႔သည္၊ သခင္မႏွင့္သားသမီးတို႔၌ မွန္ကန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိပါ၏။ ၃ခမည္ေတာ္ဘုရားထံေတာ္က၄င္း၊ ခမည္းေတာ္၏ သားေတာ္ေယရႈခရစ္အထံက၄င္း၊ သမၼာတရား၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ တကြ၊ ေက်းဇူး၊ ကရုဏာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။

၄ငါတုိ႔သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ၌ပညတ္ေတာ္ကို ခံရသည္အတုိင္း၊ သင္၏သားသမီး အခ်ဳိ႔တို႔သည္ သမၼာတရား၌က်င္လည္၍ ေနသည္ကိုငါေတြ႔ေသာအခါ၊ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၅ယခုတြင္ ပညတ္ေတာ္သစ္ကုိ မေရးဘဲလ်က္၊ ငါတုိ႔၌ေရွ႔ဦးစြာကပင္ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကိုေရးထား၍၊ သခင္မ၊ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္း ေမတၱာရွိၾက ကုန္အံ့ဟု ငါေတာင္းပန္ပါ၏။ ၆ပညတ္ေတာ္တို႔အတိုင္း က်င့္ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ခ်စ္ရာေရာက္၏။ သင္တို႔သည္ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္မည္အေၾကာင္း ေရွ႔ဦးစြာကပင္ သင္တို႔ၾကားရသည္အတိုင္း၊ ပညတ္ေတာ္သည္ ထုိသုိ႔ေသာသေဘာရွိ၏။

၇လူဇာတိအားျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ကိုျငင္းပယ္လ်က္ လွည့္ျဖားေသာသူအမ်ား တို႔သည္ ေလာကထဲသုိ႔ဝင္ၾကၿပီ။ ထုိသုိ႔ေသာသူသည္ လွည့္ျဖားေသာသူျဖစ္၏။ အႏၱိခရစ္လည္းျဖစ္၏။ ၈ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္ျပဳစု ေသာအရာမေပ်ာက္မပ်က္၊ စံုလင္ေသာအက်ဳိးကို ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္ သတိျပဳ၍ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။ ၉ခရစ္ေတာ္၏ ေဒသနာ၌မည္ဘဲ လြန္က်ဴးေသာသူမည္ သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ ခရစ္ေတာ္၏ ေဒသနာ၌တည္ေသာသူသည္ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ကို သိ၏။ ၁ဝထုိေဒသနာေတာ္မပါေသာ သူသည္သင္တို႔ထံသို႔လာလွ်င္၊ သူ႔ကိုသင့္အိမ္၌ လက္မခံႏွင့္။ မဂၤလာရွိေစေသာဟု ႏႈတ္မဆက္ႏွင့္။ ၁၁မဂၤလာရွိေစ ေသာဟု ထုိသူကိုႏႈတ္ဆက္လွ်င္၊ သူ၏ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံရာသို႔ေရာက္၏။

၁၂သင္တို႔အားငါေရးစရာအေၾကာင္းအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ စကၠဴေပၚ၌မွင္ႏွင့္ ေရးျခင္းငွါအလုိမရွိ။ သင္တို႔ဆီ သို႔ငါလာ၍၊ အခ်င္းခ်င္းအားရဝမ္းေျမာက္ျခင္း စံုလင္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္၍ စကားေျပာမည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္ေန၏။ ၁၃သင္၏ျမတ္ေသာညီမ၏ သားသမီးတို႔သည္ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္ ၾက၏။

 

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။