၃ေယာ


၁အသက္ႀကီးသူသည္ ခ်စ္အပ္ေသာဂါယုၾကားလုိက္ပါ၏။ ငါသည္သင္၌မွန္ကန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရွိ၏။ ၂အခ်င္းခ်စ္သူ၊ သင္၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ေကာင္းစားသကဲ့သုိ႔၊ သင္သည္အရာရာ၌ ေကာင္းစားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္းရွိ မည္အေၾကာင္းငါဆုေတာင္း၏။ ၃သင္သည္ သမၼာတရား၌ က်င္လည္သည္ အတုိင္း သင္၌ရွိေသာ သမၼာတရား၏ အေၾကာင္းကုိညီအစ္ကိုတုိ႔သည္ လာ၍သက္ေသခံၾကေသာအခါ၊ ငါသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ ၄ငါ၏သားသမီးတို႔သည္ သမၼာတရား၌က်င္လည္သည္ကို ငါၾကား၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းထက္သာ၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိ။

၅အခ်င္းခ်စ္သူ၊ သင္သည္ညီအစ္ကိုတို႔အား၄င္း၊ အာဂႏၱဳတို႔အား၄င္း ျပဳသမွ်ေသာဝတ္တို႔ကုိ သစၥာႏွင့္ အညီျပဳတတ္၏။ ၆ထုိသူတို႔သည္ သင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကိုအသင္းေတာ္ေရွ႔၌ သက္ေသခံၾက၏။ သင္သည္ ထုိသူတို႔ကုိ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီပို႔လုိက္ ျပန္လွ်င္၊ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳလိမ့္မည္။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ နာမေတာ္ကိုေထာက္၍၊ သာသနာပ လူတို႔တြင္ အလွဴမခံဘဲသြားၾက၏။ ၈ငါတို႔သည္ သမၼာတရားကို ကူမေသာသူျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူတို႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳအပ္ၾက၏။

၉အသင္းေတာ္ထံသို႔မွာ စာကိုငါေရး၍ေပးလုိက္ေလၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အကဲအမွဴး လုပ္ခ်င္ေသာ ဒေယာ တရပ္သည္ ငါတို႔အားအခြင့္မေပး။ ၁ဝထုိေၾကာင့္၊ ငါလာေသာအခါသူသည္ မိမိျပဳေသာအမႈကို မိမိသတိရေစျခင္းငွါ ငါျပဳမည္။ ထုိသူသည္ျငဴစူေသာ စကားႏွင့္ ငါတုိ႔ကိုကဲ့ရဲ့သည္သာမက၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ စိတ္မေျပဘဲလ်က္၊ ညီအစ္ကုိတို႔ကုိ ကိုယ္တိုင္လက္မခံ၊ လက္ခံခ်င္ေသာသူတုိ႔ကုိလည္း ျမစ္တား၍၊ အသင္းေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္တတ္၏။ ၁၁အခ်င္းခ်စ္သူ၊ မေကာင္းေသာနည္းကိုမလုိက္ႏွင့္၊ ေကာင္းေသာ နည္းကို သာလုိက္ေလာ့။ ေကာင္းေသာနည္းကိုသာလုိက္ေလာ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိက်င့္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္၏။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမူ ကား၊ ဘုရားသခင္ကုိမသိမျမင္ရၿပီ။ ၁၂လူအေပါင္းတို႔သည္ ေဒေမတရိ၏ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ သမၼာတရားသည္လည္း လူ၏သက္ေသျဖစ္၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း ထုိသူဘက္၌ သက္ေသခံၾက၏။ ငါတို႔၏ သက္ေသခံျခင္းသည္ ဟုတ္မွန္သည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။

၁၃ငါေရးစရာအေၾကာင္းအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ မွင္ႏွင့္ မွင္တံျဖင့္ေရးျခင္းငွါ အလုိမရွိ။ ၁၄မၾကာမျမင့္မွီ သင့္ကို ငါေတြ႔ျမင္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္၍ စကးေျပာမည္ဟု ေျမာ္လင့္္လ်က္ေန၏။ သင္၌ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိပါေစေသာ။ အေဆြတို႔သည္ သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ သင္၌ရွိေသာ အေဆြတို႔၏ နာမည္ကို ထုတ္၍ ႏႈတ္ဆက္ေလာ့။

 

ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာတတိယေစာင္ၿပီး၏။