တရားေဟာခ်က္

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေ၀ငွခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။