ေက်ာက္ျမဲခရစ္ေတာ္


၁။ ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအျမစ္တည္ရာ၊
ခရစ္ေတာ္၏အေသြးျမတ္သာ၊
ငါ၏က်င့္ဝတ္မီဖြယ္မရွိ၊
နာမေတာ္ကုသိုလ္ေအာင္သတည္း။

ထပ္ဆို – ေက်ာက္ၿမဲခရစ္ေတာ္ ငါခိုလႈံ၊
(အျခားတည္ရာရွိရွိ သဲႏႈန္း)၂

၂။ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ အလင္းကြယ္လွ်င္၊
တည္ၿမဲကရုဏာေတာ္ခိုဝင္၊
ေလျပင္းက်၍ လိႈင္းထလွ်င္လည္း၊
ကန္႔လန္႔ကာထဲ ေက်ာက္စြဲေနမည္။

၃။ ေရလႊမ္းအားႀကီးပတ္လည္ၿပိဳေသာ္၊
ကတိ၊ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ေသြးေတာ္၊
ငါကိုေထာက္မ၊ ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္၊
ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ မီွဝဲရာပင္။

၄။ တံပိုးမႈတ္လွ်က္ႂကြလာခ်ိန္တြင္၊
ကိုယ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္၌ရပ္ေနမည္။
သန္႔ရွင္းေစေသြးေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္သာ၊
ျပစ္ကင္းေမွ်ာ္လင့္ရာရွင္သန္ၿပီ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s